122267
122267
innrapportering
2013-06-11T10:57:00.000Z
no

Pågår

Utenriksøkonomi - årlig

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Utenriksøkonomi årlig (RA-0532)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Rapporteringen omfatter finans-, balanse- og egenkapitalposter mv. mot utlandet. Utenriksregnskapet viser drifts- og finanstransaksjoner i løpet av et kvartal. I årsrapporteringen skal beløpene fordeles på land og valuta der dette er angitt i skjemaet. I kvartalsrapporteringen er fordeling på land og valuta frivillig, men de rapportørene som fordeler på land og valuta i rapporten for 4. kvartal, slipper å rapportere årsundersøkelsen.

For å kunne lage god statistikk på området utenriksøkonomi trenger vi informasjon om selskapers forbindelse med og tilknytning til utlandet, blant annet:

finansposter

 • mottatt/utbetalt utbytte
 • konserninterne/konserneksterne rentekostnader/inntekter

balanseposter

 • investeringer
 • konserninterne og konserneksterne, kort- og langsiktige gjeld- og fordringsposter
 • egenkapitalposter, dersom deler av eller hele selskapet er eid fra utlandet

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg. Dersom dere ønsker å sende inn data som en semikolonseparert fil i stedet for å fylle ut skjemaet i portalen i Altinn, må dere sende en forespørsel til utund@ssb.no

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsmedarbeider

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen gir informasjon om Norges økonomiske forbindelser med utlandet. Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet, og offentlige virksomheter, næringsliv, forskere, media og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene innenfor utenriksøkonomi/internasjonal økonomi og planlegge for framtiden.

Dataene vil bli benyttet i framstillingen av utenriksregnskapet og kredittindikatorene for Norge. Videre lages utenriksregnskapet blant annet for å innfri forpliktelser overfor internasjonale organisasjoner, som IMF, Eurostat, OECD og BIS, som bruker tallene til internasjonale sammenligninger.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler