180602
180602
innrapportering
2014-06-03T08:54:00.000Z
no

Ikke aktiv

Transport med varebiler

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

For de aller fleste innrapporteringer til SSB er den som mottar henvendelse fra SSB pliktig å svare. Denne plikten følger av vedtak om opplysningsplikt gitt med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10. For disse rapporteringene knyttet til sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn de angitte opplysninger (skjemaet) innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde.

Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis skjema blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral (SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse av tvangsmulkten.

I henhold til statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4 kan tvangsmulkt fastsettes som engangsmulkt eller løpende tvangsmulkt. Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret, jf lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Mulkten vil øke dersom foretaket ikke leverer fullstendige opplysninger flere perioder på rad. I tilfeller hvor foretaket gjentatte ganger, over en lengre periode, ikke leverer fullstendige opplysninger, kan det bli fastsatt et individuelt forhøyet tvangsmulktbeløp.

Kan vi fylle ut skjemaet i flere omganger?

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

Har SSB lov til å be om dette?

Opplysningene innhentes med hjemmel i § 10 i lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven).

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut.

Hvorfor er det viktig at akkurat vi deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Hvor kan vi finne igjen eller endre skjemaer vi har sendt inn tidligere?

I Altinn under Arkivert ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis du ønsker å sende inn på nytt med andre tall, kan du lage en kopi av det aktuelle skjemaet. Deretter korrigerer du tallene, og sender inn på ny.

Hvem bruker opplysningene?

Opplysningene brukes av blant annet Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og Transportøkonomisk institutt, som grunnlag for nasjonal transport- og infrastrukturplanlegging.

Hvorfor undersøker SSB transport med varebiler?

Godstransport på vei med varebiler og små lastebiler er en viktig næring, og utgjør særlig i tettbygde strøk en sentral del av transportarbeidet. Samtidig står veitransporten inkludert godstransport for en betydelig andel av utslippene til luft, og får derfor økt oppmerksomhet når miljøpolitikken diskuteres.

Det er mange grunner til å følge utviklingen innenfor godstransport på vei, og det er viktig at det finnes faktabasert informasjon lett tilgjengelig til nytte for næringen selv og samfunnet for øvrig.

Hva gjør man hvis bilen brukes av noen andre?

Dersom bilen blir disponert av andre som leasingbil eller utleiebil, må undersøkelsen så raskt som mulig delegeres videre til riktig bruker. For mer informasjon om delegering av roller, se veiledningen «Slik kan du dele og gi tilgang til skjema i Altinn» i høyre marg.

Hva hvis man har ferie i rapporteringsuken, eller har glemt detaljer om kjøringen for denne uken?

Har du ikke svart på undersøkelsen tett opptil rapporteringsuken, kan det være vanskelig å huske detaljer om kjøringen. Du kan ta utgangspunkt i en annen uke, eller en tenkt gjennomsnittsuke, og anslå etter beste evne. Det samme gjelder dersom den oppgitte rapporteringsuken ikke er representativ på grunn av ferie eller andre ekstraordinære årsaker.

Hva menes med en rapporteringsuke?

De opplysningene som vi samler inn, angår transport som gjennomføres i en enkelt uke. Hvilken periode (uke) som gjelder, er angitt i brevet og i skjemaet.

Dersom den oppgitte rapporteringsuken ikke er representativ på grunn av ferie eller andre ekstraordinære årsaker, kan det tas utgangspunkt i en annen uke eller en gjennomsnittsuke (hvis mulig).

Må jeg svare på undersøkelsen hvis varebilen ikke brukes til godstransport?

Ja. Undersøkelsen skal danne et helhetsbilde over bruk av varebiler i Norge. Det er nyttig informasjon at varebilen ikke brukes til godstransport, eller ikke brukes mye i det hele tatt.

Hva skal vi gi opplysninger om?

SSB samler inn opplysninger om godsbilenes trafikk og transportarbeid. Spørsmålene dere skal svare på, er knyttet til type kjøring og kjørte kilometer fordelt på regioner, type vare som blir transportert og drivstofforbruk.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen