180602
180602
innrapportering
2014-06-03T08:54:00.000Z
no

Ikke aktiv

Transport med varebiler

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Transport med varebiler (RA-0631)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

SSB samler inn opplysninger godsbilenes trafikk og transportarbeid.

Vi trenger informasjon om:

  • aktiviteter bilen brukes til
  • hvor langt bilen kjører i ulike regioner
  • hvilke typer varer som eventuelt blir transportert
  • drivstofforbruk

Opplysningene vi samler inn, gjelder kjøringen i en enkelt rapporteringsuke.

Dersom bilen blir disponert av andre som leasingbil eller utleiebil, må undersøkelsen så raskt som mulig delegeres videre til riktig bruker. For mer informasjon om delegering av roller, se veiledningen «Slik kan du dele og gi tilgang til skjema i Altinn» i høyre marg.

Under DOKUMENTER i høyre marg finner dere en kjøredagbok som kan brukes under rapporteringsuken. I denne fører dere opp antall kjørte kilometer og fraktet gods. Denne vil være til hjelp når dere skal fylle ut skjemaet i Altinn.

Slik sender dere inn opplysningene

I tilsendt brev står det oppgitt hvilken uke dere skal rapportere for. Når denne rapporteringsuken er over, skal skjemaet besvares i Altinn.

Privatpersoner som skal svare på undersøkelsen, finner skjema i sin personlige Altinn-innboks.

Foretak som er trukket ut til å svare, finner skjema i foretakets innboks i Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet for foretak, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen «Utfyller/Innsender». For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bruken av varebilene i Norge, og å forbedre datagrunnlaget om transporten som utføres av varebiler, kombinerte biler og små lastebiler.

Dette transportsegmentet får økende betydning framover, spesielt i byene. Sammen med data fra den løpende undersøkelsen om lastebiler, vil det være mulig å gi et komplett bilde av godstransporten på vei.

Statistikken vil bli brukt til regional og nasjonal planlegging av infrastrukturtiltak, blant annet i samband med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan og ved analyser opp mot andre transportformer.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til omtrent 12 000 eiere for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Kjøretøyregisteret, av en populasjon bestående av omtrent 470 000 biler. Undersøkelsen gjelder varebiler, kombinerte biler og lastebiler med tillatt nyttelast under 3 500 kg. Nyttelast er totalvekten for bilen fratrukket egenvekten og vekten av føreren (75 kg).

Til foretak: Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen