218461
218461
innrapportering
2015-02-13T12:27:00.000Z
no

Pågår

Priser for IT-tjenester

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Priser for IT-tjenester (RA-0608)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om antall ansatte fordelt på stillingskategorier og kompetansenivå samt gjennomsnittlig fakturerte timepriser for ansatte fordelt på stillingskategorier og kompetansenivå.

Timepriser skal rapporteres hvert kvartal. Antall ansatte skal rapporteres hvert 1. kvartal, med mulighet for korrigering i 4. kvartal. Stillingskategorier og kompetansenivå er beskrevet i spørreskjemaet. Det skal rapporteres for kategorier og nivå som er aktuelle for foretaket.

For å kunne oppdatere vektene vi bruker i beregningene av indeksen, vil vi annethvert år hente inn opplysninger om omsetning fordelt på disse områdene.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å følge prisutviklingen i markedet og planlegge for framtiden. Aktører i bransjen bruker statistikken ved justering av kontrakter. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring − både på det politiske plan og for næringslivet.

Statistikken er et krav ifølge EØS-avtalen og Eurostat bruker statistikken for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land

Prisindeksen er nødvendig for nasjonalregnskapet, og er et krav ifølge EØS-avtalen. Eurostat bruker statistikken for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land. Den blir også brukt av andre aktører med interesse for telekommunikasjon og datakonsulentvirksomhet, som forskings- og utredningsinstitusjoner og media.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg på rundt 60 foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen