117318
117318
innrapportering
2013-06-04T14:20:00.000Z
no

Pågår

Utenrikshandel med tjenester, samt kjøp og salg av varer utenfor Norge

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hvorfor gjennomføres denne undersøkelsen?

 

 

 

Formålet med undersøkelsen er å framskaffe datagrunnlag til å lage statistikk over norske foretaks økonomiske forbindelser med utlandet.

 

Statistikken inngår i kvartalsvis utenriksregnskap og gir bidrag til myndighetenes styring av den makroøkonomiske politikken. I tillegg rapporteres data til andre nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner, som Norges Bank, Det internasjonale valutafondet (IMF), EUs statistikk-kontor (Eurostat), Forente Nasjoner (FN) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

 

 

 

 

Hva skal rapporteres i undersøkelsen?

Det som skal rapporteres, er verdien (i 1 000 NOK) av foretakets inntekter ved eksport av tjenester til utlandet og utgifter ved import av tjenester fra utlandet med unntak av finansielle tjenester, forretningsreiser i utlandet og forsikringspremier/-erstatninger. Videre skal varer/materialer som inngår i leveransen for enkelte tjenester inkluderes, dette gjelder blant annet for;

• Kjøp og videresalg av varer i utlandet uten bearbeiding,

• Kjøp og videresalg av varer som bearbeides i utlandet,

• Bygge- og anleggstjenester,

• Installasjons- og ombyggingstjenester,

• Reparasjons- og vedlikeholdstjenester,

• Ombyggings- og utrustningstjenester,

• Bearbeidingstjenester og andre industrielle tjenester.

For detaljer rundt alle tjenestetyper som er med i denne undersøkelsen se veiledningen.

Alle tall skal rapporteres positivt. Dersom det skjer regnskapsmessige tilbakeføringer på tjenestepost innen statistikkåret, ber vi om at dette gjøres ved å korrigere tallet for angjeldende kvartal, eller ved at det legges ved en spesifiserende kommentar ved innsendelse av skjemaet. For eksempel skal tilbakeføringer av tidligere rapporterte inntekter (eksport) − innen det samme statistikkåret − rapporteres ved å redusere tallet for inntekter (eksport) ved å låse opp raden ved bruk av hengelåssymbolet i høyremargen i skjemaet for sist tilgjengelige skjema.

Dersom dere har transaksjoner med filialer i utlandet og utenlandske foretak innenfor samme konsern som gjelder eksport eller import av tjenester, skal dette rapporteres til SSB som en del av denne undersøkelsen.

NB! Skjemaet kan ikke sendes inn til SSB før hele skjemaet (eksport og import) er besvart. Vi oppfordrer dere til å bruke kommentarfeltet i skjemaet for eksempel ved store opp- eller nedganger i rapporterte tall eller endring av tjenestetype.

 

Hva mener vi med utenlandske aktører?

Med utlandet mener vi i denne sammenheng det som ikke er Norges økonomiske territorium.

Følgende enheter regnes i statistikken som utenlandske aktører:

- juridiske personer registrert i utlandet, inkludert norskeide selskaper

- norske selskapers filialer i utlandet

- fysiske personer fast bosatt i utlandet, uavhengig av statsborgerskap

Hvordan gjennomføres denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk via Altinn, og foretakene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin Meldingsboks i Altinn.

Dette er en kvartalsvis undersøkelse der de antatt største foretakene i Norge, og noen mindre, er trukket ut til å svare. Dette gir relativt god oversikt over den løpende tjenesteflyten. I denne sammenheng er alle tall viktige for å få riktig korrigering og vekting av de enkelte næringer og tjenestetyper som totalsummer.

Innrapporterte data er underlagt taushetsplikt og skal kun benyttes til å utarbeide offisiell statistikk og til forskning. Resultater fra undersøkelsene vil bare bli gitt i sammendrag, slik at det enkelte foretakets økonomiske forhold ikke kan identifiseres.

Rapportørene skal før innsending sikre at rapporten gir et riktig bilde av rapportørenhetens eksport og import av tjenester overfor utlandet. Rapportørene plikter å sørge for tilstrekkelige ressurser og gode rutiner som sikrer kvaliteten på dataene.

Selskap som ikke har kvartalsvis regnskapsavslutning?

Dersom dere for eksempel avslutter regnskapet per tertial ber vi dere inntil videre om å oppgi tallene for tertialet, samt å opplyse om at det denne perioden (tertialet) dataene gjelder for

Selskap med avvikende regnskapsår - kvartalsrapportering?

Vi ber om det rapporteres tall for den tidsperioden som ligger nærmest mulig opp til kvartalet SSB ber om data for, samt at det opplyses hvilken tidsperiode rapporten gjelder.

Vi har ikke noe å rapportere – er vi pliktige til å svare på undersøkelsen?

Ja, alle som får henvendelse fra SSB om å rapportere data der det er pålagt å svare, plikter å gi opplysninger. Rapportering om utenrikshandel med tjenester samt kjøp og salg av varer i utlandet (RA-0692) har oppgaveplikt/svarplikt. Selv om dere mener dere ikke har noe å rapportere skal dere sende inn webskjema. NB! Skjemaet kan ikke sendes inn til SSB før begge deler av skjemaet (eksport og import) er besvart. Rapportøren oppfordres til å bruke kommentarfeltet i skjema. Det kan være oppklarende for rapportøren å stille seg noen spørsmål om sitt forhold til utlandet: Handler vi med utlandet? Eksporterer vi varer og/eller tjenester (dvs. selger dere til utenlandske kunder)? Importerer vi varer og/eller tjenester (dvs. kjøper dere fra utenlandske leverandører)? Har vi kundefordringer og/eller leverandørgjeld mot utlandet?

Vi har ingen tjenestehandel med utlandet eller varehandel utenfor Norge – hvorfor må vi allikevel svare på denne undersøkelsen?

Denne undersøkelsen gjennomføres som kvartalsundersøkelser hvor de antatt største selskapene i Norge, og noen mindre, er trukket ut til å svare. Dette gir relativt god oversikt over den løpende tjenesteflyten. Selv små tall, også 0 (null), er i denne sammenheng viktige for å få riktig korrigering og vekting av de enkelte næringer og tjenestetyper som totalsummer.

Skal data for filialer i utlandet tas med i rapporteringen?

En filial i utlandet betraktes i statistikken som en egen utenlandsk enhet, på linje med søsterselskaper, selv om den er en del av den norske juridiske enheten. Dersom du har transaksjoner med filial som gjelder eksport eller import av tjenester skal dette rapporteres til SSB som en del av denne undersøkelsen. Transaksjoner den utenlandske filialen har med andre utenlandske enheter skal ikke rapporteres.

Hvorfor må selv små foretak (få ansatte, lav omsetning etc.) svare på denne undersøkelsen?

Antall ansatte, eller lav omsetning, er ingen absolutt fasit på et foretaks forhold til utlandet. Ved uttrekking av kandidater ser vi derfor på flere forhold; blant annet totalomsetning, informasjon om geografiske markedssegmenter, inntekter, utgifter og eventuelle transaksjoner mot utlandet (innrapportert i Skattedirektoratets valutaregister).

Denne undersøkelsen gjennomføres som kvartalsundersøkelser hvor de antatt største selskapene i Norge, og noen mindre, er trukket ut til å svare. Dette gir relativt god oversikt over den løpende tjenesteflyten. Selv små tall, også 0 (null), er i denne sammenheng viktige for å få riktig korrigering og vekting av de enkelte næringer og tjenestetyper som totalsummer.

 

Hvorfor må vårt foretak svare på denne undersøkelsen, vi eksporter kun varer til utlandet?

Foretak som eksporterer varer til utlandet vil ganske ofte, i samband med sin vareeksport, kunne ha tilleggstjenester så som; fraktkostnader betalt til utenlandsk transportør, provisjon til utenlandske agenter og lignende, omkostninger til andre utenlandske kunder i forbindelse med lasting, lossing og lagring av varegods. Likeledes kan det i forbindelse med større leveranser være aktuelt med omkostninger i forbindelse med installasjon og montering, samt reparasjon og vedlikehold. 

Hvorfor må vårt foretak svare på denne undersøkelsen, vi importerer kun varer fra utlandet?

Foretak som importerer varer fra utlandet vil ganske ofte, i samband med sin vareimport, kunne ha tilleggstjenester så som; fraktkostnader til utenlandsk transportør, provisjon til utenlandske agenter og lignende, omkostninger til andre utenlandske leverandører i forbindelse med lasting, lossing og lagring av varegods. Likeledes kan det i forbindelse med større leveranser være aktuelt med omkostninger i forbindelse med installasjon og montering, samt reparasjon og vedlikehold.

Hvordan finner jeg skjemaet til denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.

Personen som har fått tildelt skjemaet, finner dette i foretakets innboks. For å se virksomheter (underenheter), velg <Se alle underenheter>. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak/din virksomhet" i høyre marg.

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

På en del sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228.

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis data blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den andre svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral(SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse.

I henhold til statistikklovforskriften § 3-2 kan tvangsmulkt fastsettes som engangsmulkt eller løpende tvangsmulkt. Mulkten vil øke dersom foretaket ikke leverer fullstendige opplysninger flere perioder på rad. I tilfeller hvor foretaket gjentatte ganger, over en lengre periode, ikke leverer fullstendige opplysninger, kan det bli iverksatt et fast tvangsmulktbeløp.

Kan vi fylle ut skjemaet i flere omganger?

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

Har SSB lov til å be om dette?

Opplysningene innhentes med hjemmel i § 2-2 (1) i lov av 16. juni 1989, nr. 54 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven), jf. kgl. res. av 16. juni 1989 og delegeringsbrev fra Finansdepartementet av 13. februar 1990.

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om opplysningsplikten er rimelig eller nødvendig.

Hvorfor er det viktig at akkurat vi deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Hvor kan vi finne igjen eller endre skjemaer vi har sendt inn tidligere?

I Altinn under Arkivert ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis du ønsker å sende inn på nytt med andre tall, kan du lage en kopi av det aktuelle skjemaet. Deretter korrigerer du tallene, og sender inn på ny.

Hva er forskjellen mellom foretak og virksomhet?

Et foretak er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Hovedregelen er at alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte skal ha minst én virksomhet registrert. Hvis enheten har flere avdelinger/virksomheter, kan disse være registrert som egne virksomheter. For mer informasjon om virksomhet, se Brønnøysundregisteret.

 

Hvorfor er vårt foretak trukket ut til å være med i denne undersøkelsen?

Som bakgrunn for trekking av foretak til undersøkelsen brukes blant annet data fra Virksomhets- og foretaksregisteret, årsregnskap og Valutaregisteret. Det vil være en samlet vurdering ut fra ovennevnte, og andre kilder, som ligger til grunn for vår utvalgstrekking. Hensynet til å ha en viss dekningsgrad innenfor en særskilt næring kan også være avgjørende.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen