117318
117318
innrapportering
2013-06-04T14:20:00.000Z
no

Pågår

Utenrikshandel med tjenester samt kjøp og salg av varer utenfor Norge

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Utenrikshandel med tjenester samt kjøp og salg av varer utenfor Norge (RA-0692)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk om næringslivets tjenestehandel med utlandet trenger SSB opplysninger om norske ikke-finansielle foretaks:

 • inntekter ved eksport av tjenester til utenlandske kunder
 • utgifter ved import av tjenester fra utenlandske leverandører

Med tjenester mener vi ytelser som en part kan tilby en annen part og som ikke er håndgripelige varer, for eksempel transporttjenester, reparasjoner, IT-tjenester, lisensavgifter, reklame, forvaltningshonorar osv. For enkelte tjenestetyper ber vi om inntekter og utgifter for varer/materialer som inngår i leveransen, samt at varer som kjøpes og selges direkte i utlandet, også skal være med. Betingelsen er at betalingen må foregå mellom norskregistrerte foretak og utenlandske aktører, uavhengig av hvor tjenesten leveres. Tjenestehandel mellom konsernforetak skal også med i denne undersøkelsen, gitt at transaksjonene er mellom norske og utenlandske konsernforetak.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Dere kan sende inn data som filvedlegg i stedet for skjema via Altinn. Dersom dere ønsker det, må dere sende forespørsel til tjenestehandel@ssb.no

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

SSB henter inn datagrunnlag for å lage statistikk over norske foretaks økonomiske forbindelser med utlandet. Dette har stor betydning for Norges utenriksregnskap og investeringsposisjon i utlandet.

Resultatene fra undersøkelsen publiseres som egen statistikk og inngår i utenriksregnskapet og nasjonalregnskapet. Offentlige institusjoner og politikere bruker statistikken som et objektivt grunnlag når de skal forhandle fram handelsavtaler, og til å måle effekten av forhandlingene. Privat næringsliv bruker statistikken til å identifisere nye markedsmuligheter, vurdere markedsutvikling og planlegge for framtiden. Andre brukere er mediene, forskere, studenter og bransjeorganisasjoner. Rapporteringen er svært viktig for å kunne oppfylle nasjonale og internasjonale rapporteringsforpliktelser til institusjoner som Norges Bank, Eurostat, IMF, OECD og FN.

For mer informasjon om undersøkelsen se link under RESULTATER FRA RAPPORTERINGEN i høyre marg.

Hvem skal rapportere?

Hvert kvartal trekker SSB et utvalg på omtrent 2 700 foretak. Et representativt utvalg av de største foretakene inngår som et «fast utvalg», mens et utvalg av mindre og mellomstore foretak inngår i det vi kaller det «tilfeldige utvalget».

Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Rapporteringsfrister 2021

Fristen for å sende inn kvartalsundersøkelsene er den 25. i måneden etter hvert kvartal.

 • 4. kvartal 2020: 25. januar 2021
 • 1. kvartal 2021: 25. april 2021
 • 2. kvartal 2021: 25. juli 2021
 • 3. kvartal 2021: 25. oktober 2021
 • 4. kvartal 2021: 25. januar 2022

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen