254733
254733
innrapportering
2016-02-03T08:14:00.000Z
no

Pågår

Tilgang, salg og eget forbruk av biogass

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Tilgang, salg og eget forbruk av biogass (RA-0775)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

I skjemaet spør vi om tilgang på biogass i form av egen produksjon og innkjøpt biogass. For anvendelse av biogass trenger vi informasjon om:

 • eksport
 • eget bruk
 • bruk i kraft- og fjernvarmeverk
 • salg til videreforhandlere (engros)
 • salg til sluttbrukere fordelt på kjøpergrupper

Tallene skal oppgis MWh. Omregningsfaktorer mellom ulike måleenheter er beskrevet i skjema. Andel av salget som går til transportvirksomhet skal også angis.

Det skal kun rapporteres nasjonale tall, ikke per fylke eller kommune. Kun mengde skal rapporteres, ikke verdi eller pris. Annen gass enn biogass som eventuelt blandes inn i biogassen (f.eks. naturgass) skal ikke inkluderes i skjema, det er et eget skjema for det.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal fremskaffe opplysninger om innenlands forbruk av biogass. Tallene inngår i energiregnskapet og energibalansen.

Statistikkene brukes av offentlige og private virksomheter som arbeider med ulike typer energispørsmål og analyser, samt gi grunnlag for internasjonal rapportering til Det internasjonale energibyrået (IEA) og Eurostat.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra alle virksomheter av en viss størrelse som produserer og/eller selger biogass i Norge. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler