131384
131384
innrapportering
2013-08-05T14:21:00.000Z
no

Pågår

Pris på teknisk prøving og analyse

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Pris på teknisk prøving og analyse (RA-0684)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk for prisutvikling på teknisk prøving og analyse trenger vi priser på representative tjenester. Skjemaet har forhåndsdefinert seks ulike kategorier, disse er:

 • sertifisering av systemer
 • klassifisering
 • måling og validering
 • sertifisering av produkt/personell
 • testing og analyse
 • inspeksjon og kontroll

Tjenestene dere rapporterer skal være like fra kvartal til kvartal, i den grad det er mulig.

I tillegg trenger vi annet hvert år, i fjerde kvartal, informasjon om foretakets omsetning av tjenester. Opplysningene om omsetning skal samles inn via et tilleggsskjema ‘Omsetning – Pris på teknisk prøving og analyse’ (RA-0781) som vil være vedlagt i hovedskjema i det aktuelle kvartalet.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/Innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Vi benytter dataene til analyse og overvåking av pris- og kostnadsutviklingen i næringen, samt i nasjonalregnskapet i SSB. Statistikken er et krav ifølge EØS-avtalen, og Eurostat bruker statistikken for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land. Den benyttes også av andre aktører med interesse for næringsområdene, som for eksempel forsknings- og utredningsinstitusjoner og media.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Fra en populasjon på om lag 600 foretak har vi med alle med 10 eller flere ansatte. Disse ca. 80 foretakene står for rundt 90 prosent av omsetningen i næringen.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen