130771
130771
innrapportering
2013-07-31T12:15:00.000Z
no

Pågår

Pris på arkitekttjenester

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Pris på arkitekttjenester (RA-0358)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk for prisutvikling på arkitekttjenester trenger vi informasjon om utfakturerte timepriser og arbeidsfordeling på medarbeiderkategorier.

For å kunne oppdatere vektene vi bruker i beregningene av indeksen, vil vi annethvert år hente inn opplysninger om omsetning fordelt på disse områdene.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Svarene deres er viktige

Statistikken benyttes til analyse og overvåking av pris- og kostnadsutviklingen i næringen, samt i nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå. Statistikken er et krav ifølge EØS-avtalen og benyttes for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land.

Den benyttes også av andre aktører med interesse for næringsområdet, som for eksempel forsknings- og utredningsinstitusjoner og media. Statistikken danner grunnlag for planlegging og styring − både på det politiske plan og for næringslivet.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av virksomheter. Utvalget hentes fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen