197141
197141
innrapportering
2014-09-19T10:41:00.000Z
no

Pågår

Priser ved salg til norsk marked, eksport og import

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Priser ved salg til norsk marked, eksport og import (RA-2900)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

SSB skal måle den faktiske prisutviklingen på varer/tjenester i produsentleddet ved salg til norsk marked og eksport (PPI) samt prisutviklingen i første omsetningsledd innenlands (PIF). Til dette trenger vi informasjon om produsent- og/eller importpriser. For å lage god statistikk er det nødvendig at prisene er basert på:

- sammenlignbare varer/tjenester over tid

- representative produkter eller tjenester innenfor en bestemt varegruppe/tjenestegruppe som

 • gir et godt bilde av prisutviklingen over tid
 • er viktige for foretakets salg eller import innenfor varegruppen(e)
 • er FOB (free on board) på eksportmarkedet
 • er CIF (inkludert kost, forsikring og frakt til norsk grense) på importmarkedet
 • gir mest mulig lik kvalitet på varen/tjenesten over tid
 • har samme måleenhet fra måned til måned

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

PPI og PIF er viktige deler i et system for korttidsstatistikk utarbeidet for overvåking av norsk økonomi. Undersøkelsen skal samle inn prisinformasjon som benyttes som grunnlag til produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) og prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF).

Offentlige virksomheter (departementer, Norges Bank med flere) samt finans- og analysemiljøer bruker statistikken til å overvåke norsk økonomi og for å planlegge for framtiden. Indeksene blir også benyttet som grunnlag for regulering av ulike typer kontrakter. Innad i SSB er nasjonalregnskapet en sentral bruker.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen