253747
253747
innrapportering
2016-01-25T13:19:00.000Z
no

Ikke aktiv

Planteverntiltak i veksthus

Måleperiodeårlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Planteverntiltak i veksthus (RA-0659)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

En viktig del av undersøkelsen er å kartlegge hvor stor bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler var i 2020. Biologiske plantevernmidler er nytteorganismer som insekter, rovmidd, nematoder, sopp, bakterier og virus. Listene for kjemiske preparater og nytteorganismer er generelle lister som gjelder for flere produksjoner. Dere skal kun oppgi bruken i den aktuelle produksjonen.

Dere får spørsmål om

 • antall behandlinger/utsettinger av biologiske midler / nytteorganismer
 • gjennomsnittlig behandlet areal
 • mengde kjemisk preparat (ublandet) brukt i produksjonen i året (innkjøp i 2020 og lager av preparatet 1.1.2020 minus eventuelt lager 31.12.2020)
 • sprøyteutstyr og golvdekke

Dere skal sende inn opplysninger for 2020.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen «Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak» i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av disse rollene:

 • Utfyller/innsender
 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å skaffe data om den faktiske bruken av biologiske og kjemiske plantevernmidler i veksthus. Slike data vil være nyttige i forbindelse med godkjenning av preparater og stoffer, ved beregning av eksponering og risikovurdering og mer generelt til forskning og veiledning.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket kunne få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen