283126
283126
innrapportering
2016-11-02T13:56:00.000Z
no

Pågår

Timeverk og omsetning – årsskjema

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Timeverk og omsetning - årsskjema (RA-0334A)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide indekser som beskriver utviklingen i produksjonsvolum og omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, trenger vi informasjon fra den enkelte virksomhet om:

 • antall ansatte ved utgangen av året
 • antall utførte timeverk for egne ansatte
 • antall utførte timeverk for innleide arbeidere
 • verdien på omsetningen
 • eventuelle driftstansperioder i løpet av året

Det rulleres inn nye virksomheter en gang i året, og vi ber disse om å tallfeste samlet produksjon og omsetning for gjeldende år. Dette gjør vi for å sammenlikne utviklingen gjennom gjeldende år med det som blir oppgitt for kommende år, og dermed dra full nytte av opplysningene fra nye oppgavegivere i produksjonsindeksen og omsetningsstatistikken. De nye virksomhetene blir en del av undersøkelsen som gjennomføres månedlig.

Informasjon og veiledning til utfylling av Timeverk og omsetning - årsskjema (RA-0334A) finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Vi skal måle utviklingen i verdiskapningen innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning.

Svarene brukes til å utarbeide produksjonsindeks og omsetningsstatistikk, som er viktige indikatorer for å forstå den økonomiske utviklingen i Norge. 

Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitutter, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner bruker produksjonsindeksen og omsetningsstatistikken for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg på omtrent 2 100 virksomheter. Av disse er cirka 350 fra kraftforsyningen. Utvalget for industri og bergverksdrift dekker om lag 80 prosent (2016) av populasjonens omsetning.

Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler