130990
130990
innrapportering
2013-08-01T15:08:00.000Z
no

Pågår

Timeverk og omsetning

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Timeverk og omsetning (RA-0334)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide indekser som beskriver utviklingen i produksjonsvolum og omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, trenger vi informasjon fra den enkelte virksomhet hver måned om:

 • antall ansatte ved utgangen av måneden
 • antall utførte timeverk for egne ansatte
 • antall utførte timeverk for innleide arbeidere
 • verdien på omsetningen
 • eventuelle driftstansperioder

Informasjon og veiledning til utfylling av Timeverk og omsetning (RA-0334) finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken viser utviklingen i verdiskapningen innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning på månedsbasis.

Svarene brukes til å utarbeide produksjonsindeks og omsetningsstatistikk, som er viktige indikatorer for å forstå den økonomiske utviklingen i Norge.

Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitutter, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner bruker produksjonsindeksen og omsetningsstatistikken for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg på omtrent 2 100 virksomheter, hvor cirka 350 er fra kraftforsyningen. Utvalgsenhetene for industri og bergverksdrift dekker om lag 80 prosent (2016) av populasjonens omsetning.

Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler