117175
117175
innrapportering
2013-06-04T13:01:00.000Z
no

Ikke aktiv

Finansiering av politiske partier

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statistisk sentralbyrå (SSB) alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene om å rapportere inntektsopplysninger, kostander og balansetall. Formålet med rapporteringen er å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirkning av korrupsjon ved åpenhet om finansieringen av de politiske partiene, jf. partiloven § 1.

Samtlige partiledd skal rapportere over Internett via Altinn hhv. med inngang via Partiportalen (www.partiportalen.no).

Hvem skal rapportere?

Både kommunepartier, fylkespartier og hovedorganisasjoner samt ungdomsfylkespartier og hovedorganisasjoner på ungdomsnivå skal årlig innrapportere opplysningene.

Hva skal rapporteres?

Partiene skal rapportere inntektene fordelt på offentlig støtte, inntekter fra egen virksomhet, interne overføringer og bidrag fra ulike grupper av givere. Videre skal det rapporteres kostnader etter art og etter aktivitet samt eiendeler, gjeld og formålskapital (egenkapital). Dessuten skal det under bestemte forutsetninger opplyses om avtaler med bidragsytere, om sponsoravtaler, tilknyttede organisasjoner og om lånegjeld.

Dersom partilaget hadde under 12 000 kr i inntekter i året når all offentlig støtte er trukket fra, må laget sende inn en forenklet rapportering.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen