130925
130925
innrapportering
2013-08-01T11:02:00.000Z
no

Ikke aktiv

Ordretilgang og -beholdning

Måleperiodekvartalsvis

Undersøkelsen Ordretilgang og -beholdning (RA-0331) er lagt ned fra 1. kvartal 2018. Det vil ikke sendes ut flere skjema på denne undersøkelsen.

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Ordretilgang og -beholdning (RA-0331)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Ordrestatistikken for industri beskriver utviklingen i ordrer i norsk industri. Dette omfatter nye ordrer som er mottatt og hvor mye av den samlede ordrebeholdningen som er ferdigstilt i løpet av rapporteringskvartalet.

For å kunne lage god statistikk på området må vi innhente verdien på nye ordrer mottatt i tellingskvartalet og ordrereserven ved utløpet av kvartalet målt i løpende priser. Ordrene skal fordeles etter hjemmemarked og eksportmarked. Det hentes inn informasjon om ulike kjennetegn, som ordretilgang, effektuert og utgående ordrebeholdning

Svarene deres er viktige

Statistikken benyttes som en ledende økonomisk indikator, og kan fortelle oss noe om utvikling, etterspørsel og produksjonstempo innenfor ulike industrinæringer. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i bransjen og planlegge for fremtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg på omtrent 750 virksomheter for å innhente opplysninger. Utvalget er hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller / Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen