127473
127473
innrapportering
2013-07-04T14:19:00.000Z
no

Ikke aktiv

Ordretilgang og -reserve i bygg og anlegg

Måleperiodekvartalsvis

Undersøkelsen Ordretilgang og -reserve i bygg og anlegg (RA-1506 ) er lagt ned fra 1. kvartal 2018. Foretak som har mottatt Vedtak om opplysningsplikt kan derfor se bort fra dette. Det vil ikke sendes ut flere skjema på denne undersøkelsen.

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Ordretilgang og -reserve i bygg og anlegg (RA-1506)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne gi et aktuelt bilde av ordresituasjonen innenfor bygge- og anleggsvirksomhet må vi innhente verdien på nye ordrer mottatt i tellingskvartalet og ordrereserve ved utløpet av kvartalet, målt i løpende priser. Ordrene skal fordeles etter arbeidsområde.

Svarene deres er viktige

Ordrestatistikken er en konjunkturindikator som varsler om endringer i produksjonen framover i tid. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i bransjen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg på omtrent 2 000 foretak som trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

 

 

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Opplysningsplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen