270883
270883
innrapportering
2016-06-21T15:32:00.000Z
no

Pågår

Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet (RA-0749, eller RA-0481)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Rapporteringen gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til omsetning, kostnader og investeringer. For å kunne beskrive strukturen og utviklingen på geografisk nivå og etter næring trenger vi tall på sentrale regnskapsstørrelser fordelt på den enkelte virksomhet/bedrift.

Vi trenger også opplysninger om utgifter til blant annet:

 • datautstyr
 • programvare
 • vikarer
 • handelsvarer

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

SSB henter inn opplysninger som danner grunnlag for å lage statistikk som beskriver økonomisk aktivitet i ulike næringer.

Opplysningene som samles inn, gjelder for hele foretaket (den juridiske enheten). For foretak som har flere virksomheter, skal opplysningene også fordeles på de enkelte virksomhetene (underenhetene) for å si noe om utviklingen i det norske næringslivet både på geografisk nivå og etter næring.

Viktige brukere av statistikken er planleggere, aktører i næringslivet og interesseorganisasjoner. Også i den politiske debatten og i den økonomiske politikken er den av stor betydning. Ikke minst er statistikken en viktig del av datagrunnlaget i nasjonalregnskapet.

Statistikken utarbeides i tråd med EØS-avtalen. Der sammenlignes statistikken med tilsvarende statistikk for hele EØS-området.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler