136038
136038
innrapportering
2013-08-30T09:53:00.000Z
no

Pågår

Miljøvernutgifter i norsk olje- og gassvirksomhet

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Miljøvernutgifter for mottaks- og prosesseringsanlegg på land (RA-0672) eller Drifts- og investeringsutgifter til miljøvern for olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel (RA-0673)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk om utgiftene til miljøvern i norsk industri, bergverk, olje- og gassvirksomhet samt kraftforsyning trenger vi informasjon om miljøvernutgifter for landbaserte mottaks- og prosesseringsanlegg for olje og gass.

Dette er utgifter der hovedformålet er å verne det ytre miljøet fra negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter. Det vil si utgifter til tiltak og aktiviteter for å unngå forurensning eller andre skader på det ytre miljøet gjennom å:

 • forebygge
 • redusere
 • behandle

Ta ikke med tiltak som bli gjort av økonomiske, strategiske og sikkerhetsmessige årsaker. Vi trenger opplysninger om både driftsutgiftene og investeringene som foretaket har hatt i tilknytning til miljøvern.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal gi oss en oversikt over de samlede utgiftene til miljøvern i norsk industri, bergverk, olje og gassvirksomhet samt kraftforsyning. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringen i næringene og planlegge for framtiden. Statistikken brukes videre i internasjonal rapportering av miljøregnskap for Norge.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

RA-0673 gjelder for «Drifts- og investeringsutgifter til miljøvern for olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel.»

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen