375700
375700
innrapportering
2019-01-23T15:11:00.000Z
no

Pågår

Medlemstall og arbeidskonflikter

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått henvendelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om å svare på den offisielle undersøkelsen medlemstall og arbeidskonflikter (RA-0244)?

Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk over medlemmer i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner samt arbeidskonflikter (streiker og lockouts) er vi avhengig av informasjon fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Vi ønsker opplysninger om:

  • Antallet medlemmer per 31.12.
  • Antallet arbeidskonflikter organisasjonen har deltatt i forrige år
  • Eventuelle arbeidskonflikters varighet og omfang

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen «Utfyller/Innsender». For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging. 

Svarene deres er viktige

Partene i arbeidslivet bruker statistikken for å følge utviklingen i norsk arbeidsliv, blant annet gjennom Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Tallene bli også brukt i internasjonal rapportering.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Problemer med pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt