442304
442304
innrapportering
2021-01-06T13:31:00.000Z
no

Pågår

Omsetning for tjenestenæringer

Innhold

  • Om rapporteringen

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Månedlig omsetning for tjenestenæringer (RA-0801)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Tjenestenæringene omfatter foretak som driver tjenesteytende virksomhet rettet mot private husholdninger, bedrifter og offentlige institusjoner.

For å kunne utarbeide omsetningsindeks og produksjonsindeks for tjenestenæringene trenger vi informasjon om omsetning (salgsinntekter av varer og tjenester) fra det enkelte foretak. Dere skal oppgi omsetningsbeløpene i hele 1000 kroner og uten merverdiavgift.

Foretak har opplysningsplikt i fire år. Enheter som er av stor betydning for næringen, må være forberedt på at de må være med lenger.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen «Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak» i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn.

Dette skjemaet krever en av disse rollene:

  • Utfyller/innsender
  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Regnskapsfører med signeringsrett

Hvis du ikke har en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som kan gi tilgang, til å delegere en av dem til deg. For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Månedlig omsetning for tjenestenæringer er en ny undersøkelse som vil bidra til å dekke et økende behov for korttidsstatistikk for tjenestenæringene. Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitusjoner, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner vil bruke de nye indeksene for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler