422335
422335
innrapportering
2020-05-26T12:53:00.000Z
no

Pågår

Landbrukstellingen 2020

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Landbrukstellingen (RA-0666)?

Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Hovedtema for tellingen er arbeidsinnsats for alle som har utført arbeid i jordbruksbedriften. Øvrige temaer er tilpasset driftsform – det kan være spørsmål om veksthus eller husdyr. Spørsmål om husdyr skal gi oss bedre tallgrunnlag for å beregne utslipp av klimagasser fra jordbruket. Bruk av gjødsel er et eget tema.

Tellingen skal blant annet gi svar på utviklingen innenfor

 • antall gårdsbruk (jordbruksbedrifter)
 • jordbruksareal og arealbruk
 • antall og type husdyr
 • arbeidsinnsats fordelt på blant annet innehaver, familiemedlemmer og ansatte
 • tilleggsnæringer som er knyttet til jordbruksbedriftene
 • kjønnsfordeling både for innehavere og øvrige som arbeider i landbruket

Tall for jordbruksareal og husdyr blir hentet fra søknad om produksjonstilskudd del 2.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende rolle:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

 For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Vi har gjennomført landbrukstellinger hvert tiende år siden 1907. Tellingene er viktige for å kunne si noe om situasjonen for landbruket i dag, og de viser utviklingen over tid. Noen av tallene vil bli publisert på kommunenivå.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt