121921
121921
innrapportering
2013-06-10T10:54:00.000Z
no

Ikke aktiv

Landbruksundersøkelsen 2018

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om opplysningsplikt for Landbruksundersøkelsen 2018 (RA-0700)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Tema for undersøkelsen varierer fra år til år. I 2018 er hovedtema for undersøkelsen arbeidsinnsats og forbruk av energi.

Opplysningene vi spør etter, er timeverk utført i og utenom jordbruksbedriften, både egen arbeidsinnsats, familiemedlemmers arbeidsinnsats og leid hjelp. I tillegg er det noen spørsmål om forbruk av ulike typer energi og utgifter til dette.

Informasjon og veiledning til utfylling av Landbruksundersøkelsen (RA-0700) finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

SSB samler hvert år inn opplysninger fra et utvalg av jordbruksbedrifter i landbruket. Landbruksundersøkelsen skal danne et bilde av landbruksnæringen i Norge.

Datainnsamlingen gir grunnlag for å utarbeide offisiell statistikk til bruk både innenfor privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning.

Landbruksundersøkelsen skal skaffe relevante data som ikke er å finne i administrative datasystem eller andre tilgjengelige kilder.

Statistikken blir blant annet brukt av Budsjettnemnda for jordbruket, næringsorganisasjonene, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet og ulike forskingsinstitusjoner − som Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning og Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk i SSB.

Hvem skal rapportere?

Hvert år blir det trukket ut et utvalg som skal gi opplysninger til Landbruksundersøkelsen. Størrelsen på utvalget varierer mellom 10 000 og 12 000 jordbruksbedrifter.

Populasjonen tar utgangspunkt i aktive jordbruksbedrifter som er registrert i Landbruksregisteret til Statens landbruksforvaltning, og omfatter alle som fyller ett eller flere vilkår til minstemål for driften. Eksempel er at en enhet, som hovedregel, skal ha minst 5 dekar jordbruksareal i drift.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Personen som er registrert som innehaver av jordbruksbedriften i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) vil ha tilgang til skjemaet i innboksen til foretaket. Erfaringsmessig er ikke dette alltid den samme som den som utfører driften. Det kan f.eks. være slik at foretaket er registrert på ektefelle eller at man utfører driften på vegne av noen andre.

Som personlig næringsdrivende, innehaver eller daglig leder, vil du automatisk ha rolle som utfyller/innsender. Du kan videre tildele denne rollen til andre på vegne av foretaket.

For mer informasjon om Profil, roller og rettigheter, se https://altinn.no/hjelp/profil/

Har dere problemer med pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen