413805
413805
innrapportering
2020-02-27T15:44:00.000Z
no

Pågår

Kvartalsvise investeringer for detaljhandel

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Kvartalsvise investeringer for detaljhandel (RA-0707)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger.

For å kunne utarbeide en investeringsindeks for detaljhandel trenger vi informasjon om investeringer utført i Norge siste kvartal og et anslag for neste kvartal fra den enkelte virksomheten. Dere skal gi opplysninger hvert kvartal.

Dere skal rapportere investeringer som er gjort i Norge i

 • maskiner og inventar
 • biler og andre transportmidler
 • nybygg og rehabilitering

Oppgi beløpene i hele 1 000 kroner med netto merverdiavgift. Det vil si at dere skal ta med merverdiavgift som dere ikke får refundert, men ta ikke med merverdiavgift som virksomheten får refundert.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • basisrolle

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Nasjonalregnskapet bruker indeksen som er en viktig indikator på aktiviteten i norsk økonomi. Bransjeforeninger og banker bruker indeksen for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak og virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket/virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket/virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen

Mer på ssb.no