131389
131389
innrapportering
2013-08-05T15:06:00.000Z
no

Pågår

Priser på varer og tjenester til privatpersoner - Konsumprisindeksen

Måleperiodemånedlig

Innhold

Konsumprisindeksen skal måle den faktiske prisutviklingen for varer og tjenester som er etterspurt av private husholdninger og har bruksverdi på mange områder i samfunnet.

Pris skal referere til faktiske utsalgspriser på varer og tjenester som etterspørres av husholdningene. Det vil si priser medregnet indirekte skatter, avgifter og subsidier som legges på varer og tjenester. Tilbuds- og salgspriser skal registreres.

Dere skal oppgi prisen nærmest mulig den 15. i tellingsmåneden.

Dersom varen er utgått, skal virksomheten velge ut en ny vare som i kvalitet ligger nær opp til den utgåtte varen.

Svar «nei» på spørsmål 1 om virksomheten selger varen. I spørsmål 1.1 «hva er årsaken til at virksomheten ikke selger den utvalgte varen» hakes det av for at varen har gått ut av sortimentet. Deretter svares det ja på at det selges en tilsvarende vare. Oppgi varebeskrivelse (merke, modell, internt varenummer eller EAN nr.) Oppgi prisen på den nye varen.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen