131389
131389
innrapportering
2013-08-05T15:06:00.000Z
no

Pågår

Priser på varer og tjenester til privatpersoner - Konsumprisindeksen

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Priser på varer og tjenester til privatpersoner − Konsumprisindeksen (RA-0484)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide en konsumprisindeks trenger vi informasjon om utsalgspriser (med mva.) til privatpersoner på representative varer og tjenester fra den enkelte forretningen.

I tillegg til pris på vare/tjeneste ber vi også om informasjon om:

 • utgått vare uten erstatning
 • vare/tjeneste erstattet av ny vare/tjeneste
 • endret kvalitet/kvantum
 • tilbud

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under fanen «Veiledning».

Svarene deres er viktige

For å kunne lage god og nøyaktig statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om priser på representative varer og tjenester spesifisert på virksomhetens skjema

Konsumprisindeksen skal måle den faktiske prisutviklingen for varer og tjenester som er etterspurt av private husholdninger og har bruksverdi på mange områder i samfunnet.

Konsumprisindeksen er også i utstrakt grad benyttet som grunnlag ved regulering av blant annet kontrakter og husleier. Prisindeksene inngår i beregninger av nasjonalregnskapet. Andre viktige brukere er analysemiljøer samt offentlige og private beslutningstakere og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til om lag 2 200 utvalgte virksomheter. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF) med en sannsynlighet som stiger med omsetning. Det vil si at jo høyere omsetningen er, jo høyere er sannsynligheten for å bli trukket ut. VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Nye virksomheter som er trukket ut til denne undersøkelsen, skal første gang fylle ut et rekrutteringsskjema hvor det skal velges ut varer og rapporteres pris. Dere vil få en bekreftelse i skjemaet når opplysningene er sendt inn.

Etter første rapportering skal dere rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere den til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen