405123
405123
innrapportering
2019-12-02T09:43:00.000Z
no

Pågår

Interne transaksjoner i statistiske delkonsern

Innhold

Hvordan finner jeg skjemaet til denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk via Altinn. Personen som skal rapportere for det statistiske delkonsernet, må ha fått tildelt en rolle i Altinn som gir rettighet til å fylle ut og sende inn skjemaet.

Skjemaet ligger i foretakets innboks. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon – se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Hvordan ble vi trukket ut til å være med i denne undersøkelsen?

Som bakgrunn for trekking av statistiske delkonsern til denne undersøkelsen brukes bl.a. data fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Det vil i tillegg være en samlet vurdering av ulike kriterier, som ligger til grunn for utvalgstrekkingen. Hensynet til å ha en viss dekningsgrad innenfor en særskilt næring kan være avgjørende for sammensetningen av utvalget.

Hvorfor er det viktig at akkurat vi deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Spørsmålene om investeringer har vi svart på tidligere?

Spørsmålene om investeringer er tatt med fordi denne undersøkelsen trenger opplysninger om konserninterne investeringer.

Oversikten er ikke i samsvar med vår regnskapsmessige/funksjonelle inndeling

SSB har forståelse for at utfylling av skjemaet kan bygge på en skjønnsmessig fordeling av tallene mellom foretakene som inngår i det statistiske delkonsernet. Dersom det er vanskelig å fordele alle tall, kan et kvalifisert anslag være bra nok. Det statistiske delkonsernet samsvarer ikke alltid med den samlede konsernsammensetningen, derfor kan dere ikke bruke konsernregnskapet for å svare på undersøkelsen.

Dere mottar regnskapstall via næringsoppgaven fra Skatteetaten, er ikke det tilstrekkelig

SSB har mottatt kopi av næringsoppgaven, men statistikken som blir utarbeidet av denne undersøkelsen, omfatter statistisk delkonsern. Det har et annet omfang enn dataene som ligger i regnskapstallene, som gjelder juridisk enhet.

Kan vi fylle ut skjemaet i flere omganger?

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

Har SSB lov til å be om dette?

Opplysningene innhentes med hjemmel i § 10 i lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven).

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut.

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

For de aller fleste innrapporteringer til SSB er den som mottar henvendelse fra SSB pliktig å svare. Denne plikten følger av vedtak om opplysningsplikt gitt med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10. For disse rapporteringene knyttet til sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn de angitte opplysninger (skjemaet) innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde.

Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis skjema blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den nye svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral (SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse av tvangsmulkten.

I henhold til statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4 kan tvangsmulkt fastsettes som engangsmulkt eller løpende tvangsmulkt. Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret, jf lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Mulkten vil øke dersom foretaket ikke leverer fullstendige opplysninger flere perioder på rad. I tilfeller hvor foretaket gjentatte ganger, over en lengre periode, ikke leverer fullstendige opplysninger, kan det bli fastsatt et individuelt forhøyet tvangsmulktbeløp.

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist.

For særskilte årsaker, send e-post til Delkonsern@ssb.no

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Vi har sendt inn skjemaet, men har mottatt purring?

Innsendingen kan ha krysset SSBs purring, men det kan også skyldes at skjemaet ikke er sendt inn. Skjemaet ligger i «arkiv» i Altinn hvis det er sendt inn. Dere skal også ha fått en arkivreferanse (AR-nummer). Hvis skjemaet ligger i innboksen, er det ikke blitt sendt.

Hvor kan vi finne igjen eller endre skjemaer vi har sendt inn tidligere?

I Altinn under «arkiv» ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis dere ønsker å sende inn skjemaet på nytt med andre tall, kan dere lage en kopi av skjemaet som ligger i arkiv. Korriger tallene, og send inn på nytt. Dere mottar nå en ny arkivreferanse.

Kontakt

Lover og regler