405123
405123
innrapportering
2019-12-02T09:43:00.000Z
no

Pågår

Interne transaksjoner i statistiske delkonsern

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Interne transaksjoner i statistiske delkonsern (RA-0791)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva er et statistisk delkonsern?

Statistisk delkonsern er en konstruert enhet for statistikkformål. Det består av norske foretak i konsernet som driver innenfor samme type næring. Næring tar utgangspunkt i Standard for næringsgruppering på 4-siffernivå.

Hva skal dere rapportere?

Rapporteringen gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til

 • salgsinntekter
 • varekostnader
 • investeringer

I skjemaet vil dere finne en liste over juridiske enheter som inngår i det statistiske delkonsernet. Det er viktig at dere bidrar til å kvalitetssikre denne listen. Det er mulig å legge til andre juridiske enheter i konsernet som driver aktivitet innenfor samme næring, eller å ta ut juridiske enheter som ikke lenger driver innenfor samme næring.

Det utarbeidede konsernregnskapet kan ikke benyttes for å svare på undersøkelsen, da det statistiske delkonsernet ikke alltid samsvarer med den samlede konsernsammensetningen. For å beskrive den økonomiske utviklingen etter næring mest mulig korrekt, trenger vi tall på sentrale regnskapsstørrelser, hvor interne transaksjoner er eliminert. Vi ber derfor om disse opplysningene:

 • Inntekter i forbindelse med interne vare- og tjenesteleveranser og hvordan disse interninntektene er eliminert ved utarbeidelsen av konsernets årsregnskap.
 • Varekostnader i forbindelse med internhandel av varer/tjenester og hvordan disse internkostnadene er eliminert ved utarbeidelse av konsernets årsregnskap.
 • Investeringer i varige driftsmidler, kjøpt fra andre foretak i det statistiske delkonsernet.

Vi trenger også opplysninger om utgifter til blant annet

 • kjøp av boliger eller boligtomter fra andre foretak i det statistiske delkonsernet
 • kjøp av grunnarealer eller tomter fra andre foretak i det statistiske delkonsernet

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

SSB henter inn opplysninger for å lage statistikk som beskriver økonomisk aktivitet i ulike næringer.

Denne undersøkelsen har et litt annet formål enn SSBs øvrige økonomiske statistikker, ved at man skal måle sentrale økonomiske størrelser, basert på markedsrettet aktivitet. Den er også en del av EØS-samarbeidet.

Statistikken utarbeides i tråd med anbefalinger og krav i EØS-avtalen. Statistikken blir sammenlignet med tilsvarende statistikk for hele EØS-området.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg av statistiske delkonsern. Utvalget er basert på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i det statistiske delkonsernet i rapporteringsperioden.

Dersom ett eller flere av foretakene i det statistiske delkonsernet har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

 

Dere har plikt til å svare innen fristen

Undersøkelsen er svarpliktig. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler