117172
117172
innrapportering
2013-06-04T13:02:00.000Z
no

Pågår

Kollektivtransport

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Kollektivtransport (RA-0758, RA-0759, RA-0760, RA-0761, RA-0762, RA-0763, RA-0764, RA-0770, RA-0771, RA-0772)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne gi oppdaterte nøkkeltall om kollektivtransporten trenger vi å innhente informasjon om ruteproduksjon, etterspørsel og økonomi. Den kvartalsvise undersøkelsen samler inn opplysninger om påstigninger og billettinntekter, mens årsundersøkelsen er noe mer detaljert og omfangsrik.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under fanen «Veiledning» og DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak"/ «Slik svarer du på undersøkelsen I Altinn for din virksomhet» i høyre marg.

Felles for alle skjemaene er at du trenger rollen «utfyller/innsender» for å få tilgang til skjemaet på vegne av virksomheten/foretaket i Altinn.

For skjemaene RA-0759, RA-0764 og RA-0770 gjelder i tillegg følgende roller:

  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører med signeringsrett
  • regnskapsfører uten signeringsrett

Det holder med én av rollene for å få tilgang til skjemaet.

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å gi oppdaterte nøkkeltall om kollektivtransporten både for lokale og sentrale myndigheter, næringen selv og kollektivplanleggere. Statistikken skal være enkel og omfatte noen få sentrale indikatorer. Den skal belyse omfang og kvalitet på kollektivtransporttilbudet til nytte for alle brukergrupper.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i kollektivtransporten og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter og foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket/virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket/virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler