130954
130954
innrapportering
2013-08-01T13:15:00.000Z
no

Pågår

Utførte og planlagte investeringer

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

VEILEDNING  RA-1601 Utførte og planlagte investeringer

En virksomhet er et foretak eller del av et foretak, med en økonomisk aktivitet av en viss størrelse, på et geografisk avgrenset sted. Investeringsdata innhentes for den enkelte virksomhet.

Undersøkelsen gjelder nyinvesteringer i driftsmidler som har en levetid på ett år eller mer. Alle beløp angis i priser, eller antatte priser, på investeringstidspunktet.

Investeringen regnes som utført når leveransen er mottatt, selv om denne ikke er betalt eller aktivert i regnskapet. 

Ta med:

  • Investeringstilskudd fra det offentlige
  • Leasingfinansierte investeringer
  • Fraktkostnader og montasje 

Ta ikke med:

  • Investeringer i utlandet
  • Investeringer i brukt materiell
  • Overdragelser ved oppkjøp eller fusjon
  • Operasjonell leasing (leieforhold)
  • Negative verdier ved salg av varige driftsmidler

Alle beløp skal oppgis i hele tusen kroner. Eksempel: 915 698 skrives 916.

 Investeringene skal fordeles på følgende kategorier:

1.       Maskiner inkl. montasje: Omfatter maskiner, mekanisk og elektrisk utstyr, industrielle ovner, apparater, deler, redskaper, verktøy, datautstyr (maskin- og programvare), transformatorer, turbiner, generatorer m.m. Regn også med maskiner, utstyr, verktøy o.l. som fremstilles til eget bruk.

2.       Biler og andre transportmidler: Omfatter biler, bedriftsjernbaner, taubaner, transportkraner m.m. Omfatter også boreplattformer, skip. Ta også med større ombyggingsarbeider. Investeringer i boreplattformer og boreskip skal føres etter påløptprinsippet, dvs. hvis bygging og betaling skjer over en lengre periode, skal investeringene føres når betalingene faktisk skjer.

3.       Bygg og anlegg (ekskl. tomteverdi): Omfatter bygninger, sosiale velferdsanlegg (ikke boliger), kaier, siloer, gruver, dagbrudd, anleggsveier, fundamenter, tuneller, damanlegg, kraftledninger, rør med mer eksklusive tomteverdi og/eller fallrettigheter. Ta også med større ombyggingsarbeider. Ved større bygg- og anleggsarbeider inkluderes bare kostnader som refererer seg til periodehenvisningene i skjemaoppgaven.

 

 

 

Kontakt