131336
131336
innrapportering
2013-08-05T09:04:00.000Z
no

Pågår

Konjunkturbarometeret

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Veiledning for utfylling av undersøkelsen, Konjunkturbarometeret.

Generelt om undersøkelsen

I denne undersøkelsen kartlegger vi ledernes vurdering av konjunktursituasjonen og -utsiktene for de ulike bransjene i industrien. Konjunkturbarometeret sees på som en viktig økonomisk indikator som gir tidlige signaler om konjunkturutviklingen i industrien. Undersøkelsen har sine viktigste brukere innenfor finans- og analysemiljøene, bransjeorganisasjoner (Norsk Industri m.fl.), samt offentlig virksomhet (Finansdepartementet, Norges Bank m.fl.).

Den som besvarer undersøkelsen bør sitte i ledelsen eller ha god kjennskap til virksomheten innenfor områdene budsjettering, ordre, produksjon, lager og ansatte.

Samme person i virksomheten bør fylle ut skjemaet fra gang til gang, for å sikre kontinuitet i vurderingen.

Undersøkelsen skal kunne besvares ut fra vurderinger og uten direkte støtte fra tall-informasjon om virksomheten.

På de fleste spørsmålene er det en svarskala med tre alternativer: ”Større”, ”Uendret” og ”Mindre”, eller tilsvarende. Svaralternativet, ”Uendret” skal tolkes med et visst slingringsmonn. Endringer i størrelser som kun gir marginale forskjeller sett i forhold til totalen for virksomheten skal besvares som ”Uendret”.

Se bort fra normale sesongvariasjoner gjennom året som virksomheten erfaringsvis står overfor. Dersom det har vært eller ventes en endring, men denne endringen kun skyldes sesongvariasjon, velg svaralternativet ”Uendret”.

Inndelingen av skjemaet

Spørreskjemaet er delt inn i tre deler, med ulike referanseperioder for vurdering og sammenligning av konjunktursituasjonen:

1. Faktisk utvikling i inneværende kvartal sammenlignet med forrige kvartal.

2. Situasjonen ved utgangen av inneværende kvartal.

3. Forventet utvikling for kommende kvartal sammenlignet med inneværende kvartal.

Faktisk utvikling inneværende kvartal og forventet utvikling neste kvartal

Første og siste del av skjemaet behandles under ett da begreper og definisjoner i all hovedsak er like. Det er imidlertid en forskjell da første del, spørsmålene 1−11, tar for seg den faktiske utviklingen i inneværende kvartal jevnført med foregående kvartal. I siste del, spørsmålene 19−30, vurderes forventet utvikling i kommende kvartal jevnført med inneværende kvartal− for de samme kjennetegnene.

Spørsmål 1 og 20

Samlet bruttoproduksjonsverdi uttrykt i "faste" priser, dvs. et mål for volumet av produksjonen som ikke er influert av pris- eller valutaendringer.

Spørsmål 2 og 21

Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting, dvs. den gjennomsnittlige utnyttingsgraden i det samlede faste produksjonsutstyret (bygninger, anlegg, maskiner og annet fast produksjonsutstyr). Se også spørsmål 15 nedenfor for nærmere om kapasitetsutnytting.

Spørsmål 3 og 22

Gjennomsnittlig sysselsetting, dvs. gjennomsnittlig antall sysselsatte i kvartalet.

Spørsmål 4 og 5 samt 23 og 24

Ordretilgang fra (salg til) hjemmemarkedet og eksportmarkedet. For virksomheter som er ordre-basert ber vi om en vurdering av endringen i verdien av mottatte nye ordre fra kunder. For andre typer virksomheter ber vi om endringen i omsetningsverdien ved salg til kunder både for hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

Spørsmål 6 og 25

Samlet ordrebeholdning, dvs. endringen i verdien av den samlede ordremassen som virksomheten sitter inne med ved slutten av kvartalet.

Spørsmål 7 og 8 samt 26 og 27

Priser på produkter (i norsk valuta) ved salg til hjemmemarkedet og til eksportmarkedet. Vi ber om en vurdering av retningen på endringen i gjennomsnittlig kontraktspris for nye ordrer/bestillinger om leveringer som er inngått i kvartalet. Vi ber dere vurdere priser på leveringer i norske kroner til norske kunder og til eksport.

Spørsmål 9 og 28

Spørsmålene gjelder utviklingen i prisene som virksomheten betaler på varene og tjenestene som inngår i produksjonen av den endelige varen (såkalt produktinnsats) og prisene på investeringsvarene (produksjonsutstyr og anlegg som benyttes i produksjonsprosessen) som virksomheten kjøper inn eller, i de tilfellene der en annen part står for hele investeringsprosjektet, prisen på investeringsleveransen.

Spørsmål 10 og 29

Vi ber dere svare på utviklingen i lønnsomheten til virksomhetens vare- eller tjenestesalg. Med lønnsomhet mener vi endring i differansen mellom løpende driftskostnader og løpende driftsinntekter. Vi ber dere se bort fra utvikling i faktorer som påvirker virksomhetens overskudd som ikke direkte knyttes opp mot virksomhetens hovedaktivitet (f.eks. salg av elektrisitet).

Spørsmål 11 og 30

Spørsmålene gjelder "årsaker" til eventuelle begrensninger i produksjonen i inneværende kvartal (spørsmål 11) og i kommende kvartal (spørsmål 30). For dette er det i skjemaet ført opp en del mulige svaralternativer eller forklaringsfaktorer, f.eks. mangel på arbeidskraft. En faktor anses som begrensende dersom den utgjør viktigste årsak til at produksjonen (skjønnsmessig sesongkorrigert) er blitt eller ventes å bli lavere enn planlagt. Vi minner om viktigheten av å bygge vurderingene på korreksjoner for normale sesongvariasjoner. Dersom f.eks. etterspørsel og produksjon normalt er lavere om sommeren enn om vinteren og produksjonsnedgangen helt kan forklares på denne måten, gir det ikke mening å krysse av for etterspørselsproblemer på disse spørsmålene. Velg heller alternativet "Ingen spesielle".

Velg den viktigste faktoren. Dersom flere anses som like viktige, kan flere svaralternativer brukes. For virksomheter som ikke har hatt (spørsmål 11) eller ikke venter (spørsmål 30) å ha begrensende faktorer i produksjonen, nyttes alternativet "Ingen spesielle". Virksomheter som har hatt eller venter å ha andre begrensende faktorer enn de som er spesifisert i skjemaet, benytter alternativet "Andre faktorer".

Etterspørselsalternativene benyttes av virksomheter som har hatt eller venter å ha mangel på nye ordrer eller salg i et omfang som er "uvanlig" for kvartalet. I spørsmål 11 kan mangel på etterspørsel ha en "årsak" i svarene for spørsmålene 4 og 5, og for spørsmål 30 i svarene på spørsmålene 23 og 24.

Valg av "Maskin- og anleggskapasiteten" bør ses i sammenheng med kapasitetsutnyttelsen i virksomheten, og kan ha en "årsak" i det svaret som er aktuelt i spørsmål 15. Se også dette for noe nærmere om kapasitetsbegrepet. Bruk "Tilgangen på arbeidskraft" når virksomheten har hatt eller venter å ha utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og "Tilgang på råstoff / kraft" ved mangel på råstoff og/eller elektrisk kraft.

"Konkurranseforhold" omfatter tre alternativer:

1. Konkurranse på norsk marked

2. Konkurranse i EU-markedet

3. Konkurranse ved eksport til andre land

Konkurranse bør her tolkes i forhold til markedenes virkemåte og forhold ved dette som vanskeliggjør virksomhetens "adgang" til markedene. Det kan f.eks. være handelshindringer, som toll, straffetoll, priskonkurranse, tekniske hindringer m.m.

Spørsmål 19

I dette spørsmålet ber vi dere generelt bedømme utsiktene − for deres virksomhet i denne bransjen − i kommende kvartal i forhold til situasjonen i inneværende kvartal. Spørsmålet er en slags temperaturmåler på hvordan dere i en helhetsbetraktning ser på utsiktene for neste kvartal.

Situasjonen for virksomheten ved utgangen av inneværende kvartal

I spørsmålene 12−18 skal dere vurdere nåsituasjonen for en del kjennetegn eller kombinasjoner av slike. Se bort fra sesongvariasjoner som virksomheten må regne med.

Spørsmål 12

Spørsmålet gjelder en vurdering av den ordremassen som virksomheten i øyeblikket sitter inne med − sett i forhold til det nåværende produksjonsomfanget. Svaralternativet "For stor" er aktuelt hvis ordremassen er så stor at leveringstidene har økt ut over det som er vanlig, eller hvis store ordrebeholdninger gjør en opptrapping av produksjonsomfanget naturlig og ønskelig. Omvendt for svaralternativet "For liten".

Spørsmål 13

Antall arbeidsmåneder − gjennomsnittlig − dekket ved nåværende ordrebeholdning, dvs. antall måneder det vil ta med nåværende produksjonsnivå å levere den totale ordremassen/bestillinger som virksomheten har ved utgangen av kvartalet.

Spørsmål 14

Her ønsker vi en vurdering av beholdningen av eksportordrer. Svaralternativet "Større enn normal" er aktuelt hvis ordremassen er så stor at leveringstidene har økt ut over det som er vanlig, eller hvis store ordrebeholdninger gjør en opptrapping av det eksportrettede produksjonsomfanget naturlig og ønskelig. Omvendt for svaralternativet "Mindre enn normal".

Spørsmål 15

Hvilken kapasitetsutnyttingsgrad innebærer nåværende produksjonsnivå? Her skal dere vurdere den aktuelle kapasitetsutnyttingsgraden i virksomheten ved å velge ett av de fem prosentintervallene. Disse er definert i forhold til full kapasitetsutnyttelse. Med full kapasitetsutnyttelse menes en ønskelig utnyttelsesgrad av virksomhetens produksjonsutstyr (bygninger, anlegg, maskiner, utstyr mv.), og ikke den maksimale utnyttelse det kunne vært mulig å oppnå under helt "ekstraordinær" hard drift. Svaralternativer som ble valgt i spørsmål 11, kan være "årsaker" til at produksjonskapasiteten ikke blir fullt utnyttet.

Spørsmål 16

I dette spørsmålet skal dere angi endringen i nivået for lagerbeholdningen av egne produkter bestemt for salg ved utgangen av kvartalet. Med egne produkter menes varer som virksomheten selv har fremstilt, og ikke handelsvarer som videreformidles.

Spørsmål 17

Dette spørsmålet skal klarlegge om virksomheten overveier å endre sine vedtatte planer for investering i realkapital. Bruk svaralternativet "Opp" dersom virksomheten overveier å justere opp sine vedtatte planer. Omvendt for svaralternativet "Ned".

Spørsmål 18

Spørsmålet gjelder «årsaker» til eventuelle begrensninger i virksomhetens investeringsaktivitet. I skjemaet er det mulige svaralternativer eller forklaringsfaktorer, f.eks. tilgang på kreditt. Svaret tolkes slik at hvis en faktor er begrensende, innebærer dette at en bedring i den valgte faktoren ville ført til en økning i investeringene.

Vi ber dere velge de viktigste (flere svar mulig) årsakene. For virksomheter som ikke har planlagt investeringer, kan alternativet «Ingen spesielle» brukes. Virksomheter som har andre begrensende faktorer enn de som er spesifisert i skjemaet, benytter alternativet «Andre faktorer». Bruk da merknadsfeltet for å spesifisere hvilke faktorer det gjelder.

Valg av «Tilgang på kreditt» benyttes av virksomheter som planlegger å investere i ny realkapital, men som har problemer med å få etablert tilstrekkelig finansiering.

Valg av «Forventet utvikling i etterspørsel» benyttes av virksomheter som forventer lavere etterspørsel og av den grunn ser det som risikofylt å investere i ny kapasitet.

Alternativene for investeringskostnader benyttes av virksomheter som vurderer at «Priser på investeringsvarer» og/eller «Finansieringskostnadene» er så høye at det begrenser gjennomføringen av planlagte investeringer.

Valg av «Offentlige krav» benyttes av virksomheter som kommer frem til at offentlige krav knyttet til en investering (for eksempel miljøkrav) er så høye at planlagte investeringer begrenses.

Valg av «Tilgang på offentlige tilskudd» benyttes av virksomheter der planlagte investeringer begrenses av at søknad om offentlige tilskudd avslås eller at tilskuddene er for lave.

Valg av «Ledig kapasitet» benyttes av virksomheter som ved utgangen av kvartalet har ledig produksjonskapasitet og av den grunn ikke ønsker å gjennomføre planlagte investeringer på det nåværende tidspunkt. 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen