131336
131336
innrapportering
2013-08-05T09:04:00.000Z
no

Pågår

Konjunkturbarometeret

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Konjunkturbarometeret (RA-KONJ)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Konjunktur er en betegnelse på den økonomiske situasjonen i et land, en gruppe land eller ulike næringer.

Det er viktig at den som svarer på undersøkelsen har god kjennskap til virksomheten, og kan gi et aktuelt bilde av konjunktursituasjonen og vurdere de faktiske forhold og forventninger til kommende kvartal.

For å kunne lage god statistikk på dette området er det nødvendig å hente inn opplysninger om forløpet til konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Derfor trenger vi opplysninger om blant annet:

 • produksjon
 • kapasitetsutnytting
 • sysselsetting
 • ordretilgang
 • markedspriser
 • investeringsplaner
 • Vi ønsker en vurdering av den faktiske utviklingen i virksomheten sammenlignet med forrige kvartal
 • situasjonen ved utgangen av rapporteringskvartalet
 • hvilken utvikling dere forventer i kommende kvartal

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under fanen «Veiledning».

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen «Utfyller/Innsender». For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Vi benytter statistikken internt ved utarbeiding av økonomiske prognoser. Eksterne brukere inkluderer privatpersoner, massemedia, bank- og finansnæringen, ulike interesseorganisasjoner samt offentlige institusjoner som Finansdepartementet og Norges Bank m.fl.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Hvor lenge har foretaket opplysningsplikt?

Opplysningsplikten varer i utgangspunktet i to år. Konjunkturbarometeret har imidlertid et fast panelutvalg. Det betyr at foretaket som er trukket inngår i utgangspunktet permanent i undersøkelsen og vil motta et nytt vedtak om opplysningsplikt ved endt periode. Årsaken er at vi ønsker å måle konjunkturutviklingen for en fast del av populasjonen over lang tid. Endringer i næringskode og forhold som gjelder foretakenes underavdelinger/virksomheter kan ha innvirkning på hvor lenge man er inkludert. Om foretaket overtar virksomheter fra andre foretak vil disse kunne bli inkludert i panelet.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen