147152
147152
innrapportering
2013-11-18T15:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

Potet- og grovfôravlinger

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Potet- og grovfôravlinger (RA-0433)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide statistikk om avlinger i jordbruket trenger vi informasjon om areal og avling av poteter og grovfôrvekster. Undersøkelsen har blant annet spørsmål om

 • tilsådd areal
 • høstet areal
 • avling av eng og andre grovfôrvekster
 • poteter og korn til krossing

Skjemaet er forhåndsutfylt med arealer dere har oppgitt på søknadsskjemaet om produksjonstilskudd fra 1. oktober.

For eng skal dere oppgi areal som er høstet minst én gang, og areal som er høstet to eller flere ganger. Dere skal fordele arealene etter høstemetode, samt oppgi størrelsen på hver avling for

 • rundballer
 • høy
 • silofôr i tårnsilo og plansilo
 • ferskt fôr

Fordel areal av andre grovfôrvekster på

 • raigras
 • kornvekster til grønnfôr
 • fôrraps, fôrmargkål, grønnfôrnepe
 • rotvekster til fôr

Dere skal oppgi størrelse på avlingen for hver av høstemetodene silofôr, rundballer og fôret ferskt.

Dere skal oppgi størrelsen på avlingen av poteter og korn til krossing i tonn.

Vi stiller også spørsmål om matsvinn som har oppstått i rapporteringsåret for årets eller fjorårets avling av poteter. Dersom det har vært matsvinn skal dere gi et anslag på hvor stor mengde som ble kassert eller omdisponert, og oppgi hva dette hovedsakelig ble brukt til.

Informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen «Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak» i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk til bruk innenfor privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker også statistikken.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til omtrent 3 000 jordbruksbedrifter. Utvalget er trukket blant dem som har søkt om produksjonstilskudd i jordbruket. Det er søkere med areal av eng, potet eller andre fôrvekster som er med i trekkgrunnlaget.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere det i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt