147152
147152
innrapportering
2013-11-18T15:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

Potet- og grovfôravlinger

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Potet- og grovfôravlinger (RA-0433)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide statistikk over avlinger i jordbruket trenger vi informasjon om areal og avling av poteter og grovfôrvekster. Undersøkelsen har spørsmål om blant annet tilsådd areal, høstet areal og avling av eng og andre grovfôrvekster, poteter og korn til krossing.

Skjemaet er forhåndsutfylt med arealer oppgitt på søknadsskjemaet om produksjonstilskudd fra 1. oktober.

For eng skal dere oppgi areal som det er høstet førsteslått og andreslått på, og arealene skal fordeles etter høstemetode. For hver av høstemetodene høy, silofôr i tårnsilo og plansilo, rundballer og fôret ferskt skal avlingen oppgis.

Areal av andre grovfôrvekster skal fordeles på vekstene raigras, kornvekster til grønnfôr, fôrraps/ fôrmargkål/grønnfôrnepe og rotvekster til fôr. For hver av høstemetodene høy, silofôr/rundballer og fôret ferskt skal avlingen oppgis.

For poteter og korn til krossing skal høstet avling oppgis i tonn.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under DOKUMENTER og SKJEMAER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen gir grunnlag for å utarbeide offisiell statistikk til bruk innenfor privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker også statistikken.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til omtrent 3 100 jordbruksbedrifter. Utvalget trekkes blant dem som har søkt om produksjonstilskudd i jordbruket. Det er søkere med areal av eng, potet eller andre fôrvekster som er med i trekkgrunnlaget.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal rapportere for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Har dere spørsmål om roller eller pålogging, kan dere ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75006000 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretaket innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt