132504
132504
innrapportering
2013-08-12T10:58:00.000Z
no

Pågår

Internettmålingen

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Internettmålingen (RA-0652)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne gi detaljert regional informasjon om kvaliteten på bredbånd i Norge trenger vi informasjon om antall bredbåndsabonnement fra hver enkelt Internettleverandør.

Vi trenger opplysninger om bredbåndsabonnementene fordelt etter

 • postnummer
 • hastighet
 • privat- og bedriftsabonnement
 • informasjonen sendes inn som vedlegg i Altinn i ett av tre ulike formater:
 • regneark (OBS: det er viktig at malen følges!)
 • flatfil
 • xml-dokument

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringer og muligheter knyttet til bredbåndstilgangen i Norge og planlegge for framtiden.

Undersøkelsen skal lage detaljert regional informasjon om kvaliteten på infrastrukturen som formidler tilgang til Internett til næringslivet og privatpersoner.

Statistikken blir brukt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Innovasjon Norge, næringsorganisasjoner, forskingsinstitusjoner og media.

Hvem skal rapportere?

SSB henter inn data direkte fra leverandører av Internett-tilgang. I tredje kvartal er alle leverandører med i utvalget. For de øvrige kvartalene blir tall fra de aller minste leverandørene (omtrent 30 prosent av populasjonen) estimert.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen