157641
157641
innrapportering
2014-02-06T14:30:00.000Z
no

Pågår

Innovasjon (Nyskaping) i næringslivet

Måleperiodehvert 2. år

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Innovasjon (Nyskapning) i næringslivet (RA-0708).

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge næringslivets innovasjons- og nyskapingsaktivitet i løpet av treårsperioden 2018 –2020 trenger vi informasjon om

 • foretakets strategier og organisering
 • foretaket introduserte innovasjon i produkter (varer eller tjenester) eller forretningsprosesser i løpet av perioden
 • innovasjonsinvesteringer siste år
 • samarbeidspartnere for innovasjon
 • andre aspekter ved foretakets innovasjonsaktiviteter
 • effekter av covid-19 på foretakets drift og innovasjonsaktiviteter

De fleste spørsmålene i skjemaet har faste svaralternativer og gjelder hele treårsperioden fra 2018 til og med 2020.

I de tilfellene der vi spør om tall, gjelder det kun for 2020. Dette inkluderer spørsmål om fordeling av omsetning basert på kundens lokalisering, andel omsetning som kommer fra innovasjoner og om kostnader (investeringer) knyttet til utvikling og introduksjon av innovasjoner.

Denne informasjonen ikke alltid nøyaktig regnskapsført eller enkelt tilgjengelig. Gi i så fall et skjønnsmessig anslag.

En PDF-utgave av skjemaet til kladd og informasjon og veiledning i forbindelse med utfylling finner dere under overskriften SKJEMAER og DOKUMENTER i høyre marg. Vi gjør oppmerksom på at spørsmålsnummerering, ordlyd og utforming vil avvike noe fra skjemaet i Altinn.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Statistikken bidrar til kartleggingen av næringslivets innovasjons- og nyskapningsaktivitet og resultatene er en viktig del av myndighetenes informasjonsgrunnlag for å vurdere tilretteleggingen av norsk nærings- og innovasjonspolitikk.

For at kvaliteten på statistikken skal bli best mulig, er det nødvendig at alle svarer på undersøkelsen, også foretak som ikke har hatt noen innovasjonsaktivitet i løpet av perioden.

Undersøkelsen er utformet i samsvar med internasjonale standarder utarbeidet av OECD og EU, som bruker statistikken til forskningsformål, analyse og internasjonale sammenligninger. Andre brukere er blant andre fagdepartementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, virkemiddelapparatet og næringslivsorganisasjoner.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen