157641
157641
innrapportering
2014-02-06T14:30:00.000Z
no

Ikke aktiv

Innovasjon (nyskaping) i næringslivet

Måleperiodehvert 2. år

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Innovasjon (nyskaping) i næringslivet (RA-0708)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge næringslivets innovasjons- og nyskapingsaktivitet i løpet av treårsperioden 2014–2016 trenger vi informasjon om:

 • foretaket introduserte nye produkter eller prosesser i løpet av perioden
 • foretakets innovasjonsinvesteringer siste år
 • foretakets samarbeidspartnere for innovasjon
 • rammebetingelser for foretakets innovasjonsaktiviteter
 • andre aspekter ved foretakets innovasjonsaktiviteter

De fleste spørsmålene i undersøkelsen har faste svaralternativer og gjelder hele treårsperioden. Der vi spør om konkrete tall, ber vi om at dere gir et skjønnsmessig anslag. For at kvaliteten på statistikken skal bli best mulig, er det nødvendig at alle svarer på undersøkelsen. Vi anbefaler at undersøkelsen besvares av noen med overordnet kjennskap til foretakets aktiviteter, langsiktig strategi og planlegging.

Informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER og SKJEMAER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Resultatene er en viktig del av myndighetenes informasjonsgrunnlag for å vurdere tilretteleggingen av norsk nærings- og innovasjonspolitikk. Undersøkelsen er også viktig for evaluering av både innovasjonspolitikken og den generelle næringspolitikken.

Statistikken bidrar til kartleggingen av næringslivets innovasjons- og nyskapningsaktivitet.

Undersøkelsen er utformet i samsvar med internasjonale standarder utarbeidet av OECD og EU, som bruker statistikken til forskningsformål, analyse og internasjonale sammenligninger. Andre brukere er blant andre fagdepartementer, Norges forskningsråd, forskningsmiljøer, virkemiddelapparatet og næringslivsorganisasjoner.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak for å innhente opplysninger. Undersøkelsen omfatter alle foretak i næringslivet med minst 50 sysselsatte. I tillegg er det trukket ut et tilfeldig stratifisert utvalg for enheter med 5-49 sysselsatte. Utvalget trekkes fra Virksomhets og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Svarene skal gis for det foretaket som vedtaksbrevet er adressert til. For foretak i konsern vil enkelte foretak være en egen rapporteringsenhet og vil derfor motta eget skjema. Det skal altså ikke rapporteres for konsernet som helhet.

Bare foretak og aktivitet lokalisert i Norge skal inkluderes i denne oppgaven.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller / innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen