394601
394601
innrapportering
2019-08-13T14:37:00.000Z
no

Ikke aktiv

Innhenting av priser på varer og tjenester til privatpersoner - Konsumprisindeksen

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Innhenting av priser på varer og tjenester til privatpersoner (RA-0795)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

Nye virksomheter som er trukket ut til å rapportere månedlige priser til Konsumprisindeksen, skal først velge aktuelle varer og tjenester via skjemaet «Innhenting av priser på varer og tjenester til privatpersoner – Konsumprisindeksen (RA-0795)». Skjemaet inneholder forhåndsdefinerte varer og tjenester. Dere skal velge de varene/tjenestene som er representative for deres virksomhet.

Vi trenger noen opplysninger om varene/tjenestene dere velger:

 • merke
 • modellbetegnelse
 • internt varenummer
 • EAN-nummer

 Dere skal rapportere:

 • Faktisk utsalgspris til privatpersoner, inklusive skatter og avgifter (f.eks. mva.)
 • Tilbud/salgspriser
 • Sesongvarer/tjenester når de er i salg

SSB utarbeider et nytt skjema tilpasset hver enkelt butikk ut fra varene/tjenestene dere velger i oppstartskjemaet. Jo bedre dere fyller ut oppstartskjemaet, desto mindre tid tar det å fylle ut det forhåndsutfylte månedlige skjemaet (RA-0484).

En sjettedel av utvalget skiftes ut hvert år. Dette innebærer at virksomheten skal delta i inntil seks år.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

For å kunne lage god og nøyaktig statistikk trenger vi opplysninger om priser på varer og tjenester som er rettet mot private husholdninger og som er representative for virksomheten.

Konsumprisindeksen måler den faktiske prisutviklingen for varer og tjenester som er etterspurt av private husholdninger og har bruksverdi på mange områder i samfunnet. Konsumprisindeksen brukes i lønnsforhandlinger, til justering av leiekontrakter og til beregninger i nasjonalregnskapet. Andre viktige brukere er analysemiljøer, offentlige og private beslutningstakere og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Vi anbefaler dere å lese veiledningen som dere finner under fanen «veiledning».

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg virksomheter. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i virksomheten i rapporteringsperioden.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler