127224
127224
innrapportering
2013-07-03T14:08:00.000Z
no

Pågår

Bruk av IKT i næringslivet

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Bruk av IKT i Næringslivet (RA-0419)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon direkte fra foretakene. Undersøkelsen er årlig og utvikles stadig, slik at den over tid dekker en rekke ulike sider ved næringslivets tilgang til og bruk av IKT.

 Vi trenger informasjon om blant annet:

 • tilgang til datamaskiner og nettverk
 • nettsider
 • IKT-kompetanse
 • sosiale medier
 • IKT-sikkerhet
 • digitale plattformer
 • elektronisk kontakt med myndigheter, kunder og leverandører
 • elektronisk handel

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under SKJEMAER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i bransjen og planlegge for framtiden.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bruk av IKT og elektronisk handel i næringslivet. Undersøkelsen er basert på internasjonalt samarbeid, og gir resultater som er internasjonalt sammenlignbare. Produsert statistikk brukes blant annet som indikatorer av EU og norske myndigheter.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Det trekkes et utvalg av alle norske foretak innen de aktuelle næringene med minst 10 sysselsatte. Alle foretak som er trukket ut og som var i drift i 1. kvartal det året undersøkelsen gjennomføres, må svare.

Har foretaket endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dersom det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre med rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen