127224
127224
innrapportering
2013-07-03T14:08:00.000Z
no

Pågår

Bruk av IKT i næringslivet

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Bruk av IKT i Næringslivet (RA-0419)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk må vi få informasjon direkte fra foretakene. Undersøkelsen er årlig og i stadig utvikling, slik at den over tid vil dekke en rekke ulike sider ved næringslivets tilgang til og bruk av IKT.

Vi trenger bl.a. informasjon om

 • tilgang til, og bruk av internett
 • bruk av nettside og sosiale medier
 • elektronisk salg
 • elektronisk deling av informasjon
 • skytjenester
 • tingenes internett
 • kunstig intelligens
 • bruk av IKT under koronapandemien

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under SKJEMAER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av disse rollene:

 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen kartlegger bruk av IKT og elektronisk handel i næringslivet.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i bransjen og for å planlegge for framtiden.

Statistikken blir også brukt som indikatorer av EU og norske myndigheter.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra utvalgte foretak med minst ti sysselsatte. Eiere av foretak som har organisasjonsform Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar eller Ansvarlig selskap med delt ansvar eller Enkeltpersonforetak telles som sysselsatte.

Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Alle foretak i utvalget som var i drift i 1. kvartal, må svare.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen