409308
409308
innrapportering
2020-01-10T15:05:00.000Z
no

Pågår

Hytteformidling

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for den offisielle undersøkelsen Hytteformidling (RA-0689)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge nivået og utviklingen for den kommersielle overnattingstrafikken og lage god overnattingsstatistikk trenger vi informasjon om

  • antall ankomster
  • antall gjestedøgn (overnattinger)
  • overnattinger fordelt etter fylke (fylke for uteleieenheten)
  • overnattinger fordelt etter gjestenes bostedsland

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn hver måned. Det er også lagt til rette for elektronisk innrapportering via Altinn direkte fra sluttbrukersystem (bookingsystem).

Du som skal svare for virksomheten, må ha riktig rolle i Altinn. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Hvis du ikke har en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre til å delegere en av dem til deg. For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging, eller søke etter informasjon på www.altinn.no

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen kartlegger utviklingen for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mulig. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken i planlegging og for å følge utviklingen i overnattingsnæringen.

Statistikken blir brukt av Nærings- og fiskeridepartementet, Innovasjon Norge, organisasjoner og forskingsinstitusjoner innenfor reiselivet, samt internasjonale organisasjoner som Eurostat.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

På https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/hytteform kan dere lese mer om undersøkelsen.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen