136101
136101
innrapportering
2013-08-30T11:08:00.000Z
no

Pågår

Overnattinger

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen, Overnattinger (RA-0297, RA-0307, RA-0366)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge nivået og utviklingen for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mulig og lage god overnattingsstatistikk, trenger vi informasjon om blant annet:

 • tilgjengelig kapasitet
 • ankomster
 • overnattinger
 • overnattinger fordelt etter gjestenes bostedsland
 • overnattinger fordelt etter formål med oppholdet (kun for hoteller)
 • losjiomsetning (kun for hoteller)

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik rapporterer dere

Undersøkelsen gjennomføres månedlig, og dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelser i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Det er også lagt til rette for elektronisk innrapportering via Altinn direkte fra sluttbrukersystem (bookingsystem).

Merk at du som skal svare for virksomheten må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen kartlegger utviklingen for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mulig. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken i planlegging og for å følge utviklingen i overnattingsnæringen.

Statistikken blir brukt av Nærings- og handelsdepartementet, Innovasjon Norge, organisasjoner og forskingsinstitusjoner innenfor reiselivet, samt internasjonale organisasjoner som Eurostat.

Kartleggingen av turisttilstrømming til Norge er viktig som grunnlag for forskning og som oppfølging av markedsføringen av Norge i utlandet. Den brukes også som grunnlag for oppfølging av myndighetenes satsing på reiseliv som vekstområde.

Hvem skal rapportere?

 • Alle virksomheter som driver hotell eller vandrerhjem og har vært i drift i rapporteringsmåneden, uavhengig av kapasitet.
 • Alle campingplasser med mer enn 30 utleieenheter (sum av ute- og innekapasitet) og har vært i drift i rapporteringsmåneden er med i utvalget.
 • Alle virksomheter med utleieenheter beregnet på selvhushold og korttidsopphold (ferieleiligheter, appartement, hyttegrender, rorbuer m.m.) med 10 eller flere sengeplasser er med i utvalget.

Dersom foretaket/virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av det siste året, skal undersøkelsen likevel besvares.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Taushetsplikt og oppdrag

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven §2-4. SSB vil bruke opplysningene til å utarbeide offisiell statistikk, og til statistisk bruk for forskning og offentlig planlegging. Opplysningene vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte. Ved oppdrag leverer SSB kun tall for kommuner med minst tre enheter. SSB leverer ikke oppdrag etter kundedefinerte utvalg. Statistikk etter kommune kan bestilles via oppdrag.reiseliv@ssb.no.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen