136101
136101
innrapportering
2013-08-30T11:08:00.000Z
no

Pågår

Overnattinger

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Overnattinger (RA-0297, RA-0307, RA-0366)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge nivået og utviklingen for den kommersielle overnattingstrafikken og lage god overnattingsstatistikk trenger vi informasjon om

 • tilgjengelig kapasitet
 • ankomst/personer som skal overnatte
 • overnattinger/gjestedøgn
 • overnattinger fordelt etter gjestenes bostedsland
 • overnattinger fordelt etter formål med oppholdet (gjelder hoteller og lignende overnattingsvirksomheter)
 • losjiomsetning (gjelder hoteller og lignende overnattingsvirksomheter)
 • overnattinger på faste kontrakter / sesongkontrakter (gjelder campingplasser)

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn hver måned. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelser i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Det er også lagt til rette for elektronisk innrapportering via Altinn direkte fra sluttbrukersystem (bookingsystem).

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av disse rollene

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen kartlegger utviklingen for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mulig. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken til planlegging og for å følge utviklingen i overnattingsnæringen.

Statistikken blir brukt av Nærings- og fiskeridepartementet, Innovasjon Norge, organisasjoner og forskingsinstitusjoner innenfor reiselivet, samt internasjonale organisasjoner som Eurostat.

Kartleggingen av turisttilstrømming til Norge er viktig for forskning og oppfølging av markedsføringen av Norge i utlandet. Den blir også brukt i forbindelse med myndighetenes satsing på reiseliv som vekstområde.

Hvem skal rapportere?

Alle virksomheter som driver en form for overnattingsvirksomhet.

 • Alle virksomheter som driver hotell eller vandrerhjem
 • Alle campingplasser
 • Alle virksomheter med utleieenheter beregnet på selvhushold og korttidsopphold (ferieleiligheter, appartement, hyttegrender, rorbuer m.m.)

Dersom foretaket/virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere det i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om virksomheten er nedlagt eller solgt i løpet av perioden. Merk av for at virksomheten ikke lenger er i drift, og send inn skjemaet.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Taushetsplikt og oppdrag

Alle utfylte skjemaer er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven. SSB vil bruke opplysningene til å utarbeide offisiell statistikk og til statistisk bruk for forskning og offentlig planlegging. Opplysningene vil bli oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte. Ved oppdrag leverer SSB kun tall for kommuner der én eller to enheter ikke har henholdsvis 90 eller 95 prosent av overnattingene. SSB leverer ikke oppdrag etter kundedefinerte utvalg. Statistikk etter kommune kan bestilles via oppdrag.reiseliv@ssb.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/overnatting kan dere lese mer om undersøkelsen.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen