122005
122005
innrapportering
2013-06-10T12:32:00.000Z
no

Ikke aktiv

Spesialisthelsetjeneste innrapportering - helseforetak og private institusjoner

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med statistikken er å gi statistikk og styringsinformasjon om kapasitet, virksomhet, aktivitet, personell og økonomi i spesialisthelsetjenesten.

Den sentrale helseforvaltningen inngikk i juni 2003 en avtale med Statistisk sentralbyrå (SSB) om helse- og sosialstatistikk med det formål å samordne innsamling av data. De aktuelle data har to ulike formål: myndighetenes databehov og den offisielle statistikken. SSB fungerer som databehandler på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, og samler inn, tilrettelegger og formidler data som dekker myndigheters behov for tilsynsdata og data for mål- og resultatstyring, samordnet med eventuell tileggsinformasjon som er nødvendig for den offisielle statistikken.

Rapporteringsfrister:

Tjenestedata: 20. februar 2021

Regnskapsdata: 1. april 2021 (HF og private institusjoner) og 15. april 2021 (RHF)

Kontakt

Resultater fra rapporteringen