117353
117353
innrapportering
2013-06-04T14:45:00.000Z
no

Pågår

Godstransport på kysten - kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Fra og med 1. kvartal 2018 henter Statistisk sentralbyrå anløpsdata direkte fra SafeSeaNet (SSN). Det er derfor ikke lenger nødvendig å rapportere anløpsfilen (RA-0723) i undersøkelsen om havnestatistikk.

Innhold

Kodelister

Variablene i filbeskrivelsene betinger bruk av definert verdisett. Gjeldende kodelister er gitt her.

Havn

Kodeliste for Havn er basert på UN/LOCODE. Listen fra FN inkluderer stedskoder som ikke er havner og kan hentes hos United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) . SSB har kvalitetssikret den norske del av FN-listen for å begrense feil bruk av stedskoder. Arbeidet er nærmere beskrevet i eget notat (UN/LOCODE) der kommunetilknytning for samtlige koder er gjort tilgjengelig i en utvidet FN-liste

Kystsone

Kodeliste for Kystsone (Maritime coastal area - MCA) er utarbeidet av Eurostat og er basert på 2-bokstavs ISO-standard for landangivelse etterfulgt av to siffer. De to sifrene er 00 - null null - dersom aktuelle land har kun en kystsone. For land med to eller flere kystsoner brukes siste siffer for å angi hvilken. For eksempel angir FR01 Frankrikes kystområde mot Atlanterhavet og Nordsjøen mens FR02 representerer Frankrikes kystsoner mot Middelhavet. Kystsone er knyttet til havn og kan utledes herfra. Dersom havn ikke er kjent så må kystsone oppgis.

Retning

Kodeliste for Retning er kort og beskriver bevegelse for gods eller skip i havn

  • 1; Inn - Lossing av gods eller ankomst av skip
  • 2; Ut - Lasting av gods eller avgang av skip

Flagg

Kodeliste for Flagg eller skipets nasjonalitet/registerflagg er basert på 2-bokstavs ISO-standard for landangivelse etterfulgt av to siffer. De to siffer er 00 - null null - dersom det kun er et register i aktuelle land. Dersom det er mer enn et register brukes de to sifrene til å angi hvilket. Primært register er første. For eksempel så angir NO01 Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) mens NO02 representerer Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)

Trafikk

Kodeliste for Trafikk er et forsøk på å kategorisere trafikken langs kysten. Lokaltrafikk er trafikk innen kommunens grenser eller mellom nærliggende kommuner (nabokommuner). Kysttrafikk er trafikk mellom norske havner som ikke er lokaltrafikk. Utenrikstrafikk er trafikk mellom norske og utenlandske havner. Trafikk mellom norske havner og offshore installasjoner på norsk sokkel betraktes som kysttrafikk. Det er viktig at det skilles mellom lokal-, kyst- og utenriksfart. Det er svært viktig at det registreres hvorvidt anløpet er rutefart eller ikke.

Hensikt

Kodeliste for Hensikt er en kategorisering av anløp for anløpsfilen

Skipstype

Kodeliste for skipstype er gitt med Standard for skipstype 2008

Lastetype

Kodeliste for lastetype tar utgangspunkt i Standard for lastetype i sjøtransport 2012 . Lastetype er kategorisering av godsmengde i havn etter hvordan lasten håndteres i havn. Lastetype gjenspeiler både vareslag, skipstype og havnefasiliteter. Mens godsmengde i tonn skal oppgis for alle lastetyper i standarden, så gir ikke alle lastetyper meningsfyllt innhold til statistikkvariablene lasteenhet med/uten last. Ta kontakt med statistikkansvarlig for mer informasjon.

Koder brukt i dataleveransen har koder som kommer i tillegg til standarden.

Det er gitt anledning til å rapportere RoRo-konteinere etter lengde etter samme mal som for LoLo-konteinere. RoRo-konteinere er etter standarden tenkt lagt i lastetype 5 eller 6 avhengig av om lasteenheten er henholdsvis selvgående eller ikke-selvgående. Alternativ kan man rapportere ved å bruke kodene:

  •  41; Konteiner20 fot- RoRo
  •  42; Konteiner40 fot- RoRo
  •  43; Konteiner mellom 20 og40 fot- RoRo
  •  44; Konteiner over40 fot- RoRo

Merk at antall lasteenheter vil avhenge av hvilken lastetype man bruker. En trailer vil måtte registreres som kun 1 lasteenhet i lastetype 51 men, avhengig av omregningsmetode, 4 lasteenheter i lastetype 41. Vekt på varene skal være upåvirket.

Så består kodelisten dataleveransen også av verdier for rapportering av passasjertrafikk. Retning er samme som angitt for gods.

  • 73;Cruisepassasjerer - Iland-/Ombordstigende (ihh. til retning)
  • 74;Cruisepassasjerer - Transit (ihh. til retning)
  • 83;Ikke cruisepassasjerer - Iland-/Ombordstigende (ihh. til retning)
  • 84;Ikke cruisepassasjerer - Transit (ihh. til retning)

For antall passasjerer brukes samme felt som statistikkvariabelen lasteenheter med last.

For lastetype 1 - Våt bulk, 2 - Tørr bulk og 9 - Annet Stykkgods rapporteres kun statistikkvariabelen varemengde (vekt).

For lastetype 3 - LoLo konteiner, 4 - RoRo, konteiner, 5 – RoRo selvgående og 6 - RoRo ikke selvgående rapporteres varemengde og antall lasteenheter. Unntak er lastetype 52 Personbiler/mc med henger/vogn og 53 Buss som der varemengde ikke har noen mening.

For lastetype 3 - LoLo konteiner skal det også rapporteres på statistikkvariabelen enheter uten last.

Vareslag

Kodeliste for vareslag er gitt ved Standard for vareslag i transportstatistikken 2007 .

Kontakt

Resultater fra rapporteringen