117353
117353
innrapportering
2013-06-04T14:45:00.000Z
no

Pågår

Godstransport på kysten - kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Fra og med 1. kvartal 2018 henter Statistisk sentralbyrå anløpsdata direkte fra SafeSeaNet (SSN). Det er derfor ikke lenger nødvendig å rapportere anløpsfilen (RA-0723) i undersøkelsen om havnestatistikk.

Innhold

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Har SSB lov til å be om dette?

Opplysningene innhentes med hjemmel i § 2-2 (1) i lov av 16. juni 1989, nr. 54 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven), jf. kgl. res. av 16. juni 1989 og delegeringsbrev fra Finansdepartementet av 13. februar 1990.

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om opplysningsplikten er rimelig eller nødvendig.

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

På en del sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228.

Hvem skal svare på undersøkelsen?

Samtlige enheter i utvalgspopulasjonen, offentlige og private rapporteringsenheter, er pålagt oppgaveplikt. Plikten er hjemlet i statistikkloven.

Godsomslag og passasjertall avgjør opplysningsplikt og innhold i dataleveransen.

• Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag under 1 000 tonn (Godsomslag < 1 000) og hvor samlet antall passasjerer er under 200 (Pax < 200) faller utenfor rammen av statistikken, og skal ikke rapportere.

• Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag over 1 000 tonn men mindre enn 1 000 000 tonn (1 000 =< Godsomslag < 1 000 000), eller med samlet antall passasjerer over 200 men under 200 000 (200 =< Pax < 200 000) må levere aggregerte data årlig. Disse oppgavegiverne er med i årsundersøkelsen.

• Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag på 1 000 000 tonn eller mer (1 000 000 =< Godsomslag) eller med samlet antall passasjerer på 200 000 eller mer (200 000 =< Pax) må levere data kvartalsvis, detaljert på forsendelse. Disse oppgavegiverne er med i kvartalsundersøkelsen.

Noen havner som etter denne regelen skulle vært med i årsundersøkelsen, er allikevel med i kvartalsundersøkelsen. Dette er havner som det av ulike grunner er knyttet spesiell interesse til, for eksempel stamnetthavner.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen