117320
117320
innrapportering
2013-06-04T14:21:00.000Z
no

Ikke aktiv

Godstransport på kysten - årlig

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Godstransport på kysten - årlig (RA-0438)? Her får dere informasjon om hva dere skal svare på, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne beskrive godsstrømmene langs kysten og mot utlandet trenger SSB informasjon om

  • hvor mye gods som blir losset og lastet i hver enkelt havn fordelt på hver enkelt lastetype
  • hvor mange stopp det har vært av utvalgte skipstyper
  • hvor mange cruisepassasjerar som har startet eller avsluttet reisen i havna

Alle opplysninger gjelder for hele året som det blir spurt om.

Svarene deres er viktige

Det er vurdert som viktig å følge utviklingen innenfor næringen i forhold til at den kan bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringer på land. Samtidig er det ønske om at mer gods skal gå på sjøveien. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker denne statistikken for å kartlegge godsstrømmene ut og inn av norske havner.

Statistikken er i dag en forpliktelse Norge har gjennom EØS-avtalen. Alle land i EØS-samarbeidet som har havner, utarbeider tilsvarende tall. Foruten rapportering til det europeiske statistikkbyrået Eurostat inngår resultatene som viktig grunnlagsmateriale for nasjonale transportmodeller.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til offentlige og private foretak for å innhente opplysninger.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se dokumentet «slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak» under dokumenter i høyre marg.

For havner som bruker datasystemer som Portwin, Amesto, Portit eller lignende, kan det lages datauttrekk i Excel-format fra systemet som kan sendes inn via en sikker sluseinngang. Send en e-post til havnestatistikk@ssb.no for å få brukerveiledning.

Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal svare for foretaket, må ha riktig rolle i Altinn. Her trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Hvis du ikke har denne rollen, må du få daglig leder eller andre til å delegere den til deg.

Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging, eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen