Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

117320
117320
innrapportering
2013-06-04T14:21:00.000Z
no

Ikke aktiv

Godstransport på kysten - årlig

Måleperiodeårlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Undersøkelsen er etablert for å innhente data til statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken er gjennom EØS-avtalen en del av Norges forpliktelser overfor EU, og alle land i EU utarbeider tilsvarende statstikk. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

Oppgavegivere

Målpopulasjonen er eiere/operatører av laste- og lossesteder langs kysten.  

Utvalgspopulasjonen tar utgangspunkt i kystkommunene. Ifølge Havne- og farvannsloven § 9 har kommunene langs kysten forvaltningsansvar og myndighet innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. 

Noen kommuner har lagt sin forvaltning av havneaktivitet til en teknisk avdeling i kommunen, noen har opprettet egne foretak, noen har overført ansvaret til interkommunale foretak og noen har inngått samarbeidsavtaler med nabokommuner. Alle disse ‘offentlige rapporteringsenheter’ samler inn data fra havneaktørene i sine områder. Med havneaktører menes brukere av kommunale kaier og eiere/operatører av private kaier.

Havneaktører som ikke er inkludert i data fra kommunene legges til utvalgspopulasjonen. Det samme gjelder aktører i havn der kommunen ikke har avsatt ressurser til havneforvaltning. Disse oppgavegiverne er omtalt som ‘private rapporteringsenheter’.

Opplysningsplikt

Samtlige enheter i utvalgspopulasjonen, offentlige og private rapporteringsenheter, er pålagt oppgaveplikt. Plikten er hjemlet i statistikkloven.

Godsomslag og passasjertall avgjør opplysningsplikt og innhold i dataleveransen.

  • Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag under 1 000 tonn (Godsomslag < 1 000) og hvor samlet antall passasjerer er under 200 (Pax < 200) faller utenfor rammen av statistikken, og skal ikke rapportere.
  • Oppgavegivere med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag over 1 000 tonn men mindre enn 1 000 000 tonn (1 000 =< Godsomslag < 1 000 000), eller med samlet antall passasjerer over 200 men under 200 000 (200 =< Pax < 200 000) må levere aggregerte data årlig. Disse oppgavegiverne er med i årsundersøkelsen.
  • Oppgavegiverer med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag over 1 000 000 tonn (1 000 000 < Godsomslag) eller med samlet antall passasjerer over 200 000 (200 000 =< Pax) må levere data kvartalsvis, detaljert på forsendelse. Disse oppgavegiverne er med i kvartalsundersøkelsen.

Noen havner som etter denne regelen skulle vært med i årsundersøkelsen, er allikevel med i kvartalsundersøkelsen. Dette er havner som det av ulike grunner er knyttet spesiell interesse til, for eksempel stamnetthavner.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Enheter som er tatt ut i årsundersøkelsen og som har fagsystem med modul for SSB-rapportering kan benytte leveranseformat for kvartalsundesøkelsen. Disse enhetene kan altså sende filer. Ta kontakt med statistikkansvarlig.

Dataleveranse via Altinn

I årsundersøkelsen leveres data ved å fylle ut spørreskjema i Altinn. Vennligst se egen instruks i høyre marg  om hvordan du finner skjemaet i Altinn.

Svarfrist

Nøyaktig svarfrist gis i henvendelse til oppgavegiver. Normalt vil svarfrist være innenfor 4 måneder etter måleperiode. 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen