117353
117353
innrapportering
2013-06-04T14:45:00.000Z
no

Ikke aktiv

Godstransport på kysten - kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Fra og med 1. kvartal 2018 henter Statistisk sentralbyrå anløpsdata direkte fra SafeSeaNet (SSN). Det er derfor ikke lenger nødvendig å rapportere anløpsfilen (RA-0723) i undersøkelsen om havnestatistikk.

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Godstransport på kysten (RA-0722)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne beskrive godsstrømmene langs kysten og mot utlandet trenger vi informasjon fra havnene om hvor mye gods som blir losset og lastet i hver enkelt havn. Vi trenger også opprinnelse/destinasjon og vareslag av godset. I tillegg skal passasjertrafikken på fergene til og fra Norge rapporteres.

For de havnene som bruker datasystem som Portwin, Amesto, Portit eller et annet system, kan det lages datauttrekk i Excel-format fra disse systemene som kan sendes inn.

Informasjon og veiledning til utfylling finner dere under fanen «Veiledning» og under SKJEMAER og DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Det er vurdert som viktig å følge utviklingen innenfor næringen i forhold til at den kan bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringer på land. Samtidig er det ønske om at mer gods skal gå på sjøveien. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker denne statistikken for å kartlegge godsstrømmene ut og inn av norske havner.

Statistikken er i dag en forpliktelse Norge har gjennom EØS-avtalen. Alle land i EØS-samarbeidet som har havner, utarbeider tilsvarende tall. Foruten rapportering til det europeiske statistikkbyrået Eurostat inngår resultatene som viktig grunnlagsmateriale for nasjonale transportmodeller.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til eiere/operatører av laste- og lossesteder langs kysten. Godsomslag og passasjertall avgjør opplysningsplikt og innhold i dataleveransen.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere undersøkelsen elektronisk via en egen filsluse-portal. Portalen finner du ved å trykke på «Elektronisk innrapportering» under hovedoverskriften på denne siden.

Innrapportering via portalen er sikker og gjennomføres enkelt ved å:

  • Gå inn på nettsiden https://fx.ssb.no/
  • Trykk på knappen «Send Package»
  • Trykk på knappen «Upload Files»
  • Trykk på knappen «Browse» for å velge fila som skal lastes opp til egen PC
  • Trykk på knappen «Upload» for å laste fil fra egen PC for oversending til SSB
  • Trykk på knappen «Send»

Fila lastes opp i SSBs systemer inne en time.

Bruker-ID og passord er oppgitt i tilsendt brev på www.altinn.no 

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i tilsendt brev.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen