117353
117353
innrapportering
2013-06-04T14:45:00.000Z
no

Pågår

Godstransport på kysten - kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Fra og med 1. kvartal 2018 henter Statistisk sentralbyrå anløpsdata direkte fra SafeSeaNet (SSN). Det er derfor ikke lenger nødvendig å rapportere anløpsfilen (RA-0723) i undersøkelsen om havnestatistikk.

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Godstransport på kysten (RA-0722)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne beskrive godsstrømmene langs kysten og mot utlandet trenger vi informasjon fra havnene om hvor mye gods som blir losset og lastet i hver enkelt havn. Vi trenger også opprinnelse/destinasjon og vareslag av godset. I tillegg skal passasjertrafikken på fergene til og fra Norge rapporteres.

For de havnene som bruker datasystem som Portwin, Amesto, Portit eller et annet system, kan det lages datauttrekk i Excel-format fra disse systemene som kan sendes inn.

Informasjon og veiledning til utfylling finner dere under fanen «Veiledning» og under SKJEMAER og DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Med tanke på de utfordringene vi står overfor når det gjelder klimaendringer, er det et ønske om at mer gods skal gå sjøveien. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker denne statistikken for å kartlegge godsstrømmene ut og inn av norske havner.

Statistikken er i dag en forpliktelse Norge har gjennom EØS-avtalen. Alle andre lang i EU utarbeider tilsvarende tall. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som viktig grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til eiere/operatører av laste- og lossesteder langs kysten. Godsomslag og passasjertall avgjør opplysningsplikt og innhold i dataleveransen.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere undersøkelsen elektronisk via en egen filsluse-portal. Portalen finner du ved å trykke på «Elektronisk innrapportering» under hovedoverskriften på denne siden.

Innrapportering via portalen er sikker og gjennomføres enkelt ved å:

 • Gå inn på nettsiden https://fx.ssb.no/
 • Trykk på knappen «Send Package»
 • Trykk på knappen «Upload Files»
 • Trykk på knappen «Browse» for å velge fila som skal lastes opp til egen PC
 • Trykk på knappen «Upload» for å laste fil fra egen PC for oversending til SSB
 • Trykk på knappen «Send»

Fila lastes opp i SSBs systemer inne en time.

Bruker-ID og passord er oppgitt i tilsendt brev på www.altinn.no 

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI
 • Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i tilsendt brev.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen