147153
147153
innrapportering
2014-01-09T12:56:00.000Z
no

Ikke aktiv

Hagebruksundersøkelsen

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om Hagebruksundersøkelsen (RA-0571)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide statistikk om avlinger i hagebruket trenger vi blant annet opplysninger om

 • dyrket areal
 • avling av de ulike hagebruksvekstene
 • matsvinn for utvalgte vekster
 • anvendelse av matsvinn

Dere vil også få spørsmål om eventuelt matsvinn på høstet avling ment til direkte konsum, pressing og industri for vekstene jordbær, bringebær, eple, vinterkål, blomkål, gulrot, matkålrot, kepaløk, isbergsalat, tomat og agurk.

Skjemaet er forhåndsutfylt med arealer dere har oppgitt på søknadsskjemaet om produksjonstilskudd fra 1. oktober.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen «Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak» i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av disse rollene:

 • Utfyller/innsender
 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsfører lønn
 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk til bruk i privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker også statistikken.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til omtrent 2 000 jordbruksbedrifter. Utvalget er trukket blant dem som har søkt om produksjonstilskudd i jordbruket eller som tidligere er registrert med veksthusareal. Det er søkere med areal av grønnsaker på friland og i veksthus, frukt eller bær som er med i trekkgrunnlaget.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere det i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

Kontakt

Lover og regler