147153
147153
innrapportering
2014-01-09T12:56:00.000Z
no

Pågår

Hagebruksundersøkelsen

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for Hagebruksundersøkelsen (RA-0571)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide statistikk om avlinger i hagebruket trenger vi informasjon om areal og avling av frukt, bær og grønnsaker på friland og i veksthus. Undersøkelsen har blant annet spørsmål om

 • dyrket areal
 • avling av de ulike hagebruksvekstene.

Skjemaet er forhåndsutfylt med arealer dere har oppgitt på søknadsskjemaet om produksjonstilskudd fra 1. oktober.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Hva blir nytt i Hagebruksundersøkelsen fra rapporteringsåret 2020?

I tillegg til ordinær avlingsundersøkelse vil dere få spørsmål om matsvinn på primærleddet i jordbruket for noen utvalgte vekster. De valgte vekstene blir trolig jordbær, bringebær, eple, vinterkål, blomkål, gulrot, matkålrot, kepaløk, isbergsalat, tomat og agurk.

Dere skal oppgi eventuelt matsvinn på avling ment til direkte konsum, press og industri.

Ta ikke med

 • frukt og grønt som ikke ble høstet
 • utsortering/kassering etter at avling ble levert til andre aktører i verdikjeden

Dere vil også få spørsmål om hva den kasserte eller omdisponerte avlingen gikk til, for eksempel fôr, biobrensel, grønngjødsling, kompostering eller kassering.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører lønn
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide offisiell statistikk til bruk innenfor privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker også statistikken.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til omtrent 2 100 jordbruksbedrifter. Utvalget et trukket blant dem som har søkt om produksjonstilskudd i jordbruket. Det er søkere med areal av grønnsaker på friland og i veksthus, frukt eller bær som er med i trekkgrunnlaget.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere det i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

 

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

 Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt