147153
147153
innrapportering
2014-01-09T12:56:00.000Z
no

Ikke aktiv

Hagebruksundersøkelsen

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for Hagebruksundersøkelsen (RA-0571)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide statistikk over avlinger i hagebruket trenger vi informasjon om areal og avling av frukt, bær og grønnsaker på friland og i veksthus. Undersøkelsen har spørsmål om blant annet tilsådd areal, høstet areal og avling av de ulike hagebruksvekstene.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under fanen «Veiledning» og under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Datainnsamlingen gir grunnlag for å utarbeide offisiell statistikk til bruk innenfor privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning. Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker også statistikken.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til omtrent 2 100 jordbruksbedrifter. Utvalget trekkes blant dem som har søkt om produksjonstilskudd i jordbruket. Det er søkere med areal av grønnsaker på friland og i veksthus, frukt eller bær som er med i trekkgrunnlaget.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal rapportere for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Har du problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI
  • Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretaket innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt