391125
391125
innrapportering
2019-06-27T13:48:00.000Z
no

Pågår

Grønne varer og tjenester

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Grønne varer og tjenester (RA-0793)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva er grønne varer og tjenester?

Med grønne varer og tjenester mener vi varer og tjenester som sluttprodukt, der målet/resultatet er å redusere forbruket av ikke-fornybare naturressurser eller beskytte miljøet.

Grønne varer og tjenester kan vi grovt dele inn i to kategorier:

 • Varer og tjenester som har et miljø-/ressursformål
 • Varer og tjenester som er mer miljøvennlige eller ressursbesparende enn andre tilsvarende varer

  Bilde

   

Varen/tjenesten har et miljøformål som er klart for produsenten, eller varen/tjenesten er miljørelatert ut fra tekniske spesifikasjoner. Eksempler på dette er

 • varer som direkte motvirker/reparerer/måler miljøskader, f.eks. rensesystemer og måleinstrumenter.
 • varer som er mer miljøvennlige/ressursbesparende i bruk enn andre tilsvarende varer, f.eks. sparepærer, elektriske kjøretøy og båter med «electric only mode» og moduler til ferdighus som oppnår beste energiklasse.
 • varer som blir brukt til fornybar energiproduksjon, f.eks. vindmøller, vannturbiner og solceller.
 • tjenester som direkte motvirker/reparerer/måler miljøskader, f.eks. opprydningsarbeid, utslippsmålinger og restaureringsarbeid.
 • tjenester som faller inn under vann og avløp, avfall og gjenvinning.
 • tjenester som installerer eller klargjør bruk av miljørelaterte varer, f.eks. installasjon av varmepumper, isolasjonsarbeid og bygging og vedlikehold av anlegg for fornybar energiproduksjon.
 • tjenester som blir utført der hovedtanken er rettet mot miljøet, f.eks. konsekvensutredninger.
 • varer som blir produsert ved bruk av mindre råmaterialer og som på den måten minimerer eller forhindrer uttak av mineraler, skog og fossile ressurser.

 Varer og tjenester som ikke er grønne

 • Varer og tjenester som er produsert med «grønne briller», dvs. hvor det er tatt miljøhensyn i produksjonsprosessen, men hvor selve produktet i seg selv ikke er grønt.
 • Varer og tjenester hvor deler av prosjektet er grønt – her skal dere rapportere kun den grønne delen.
 • Varer produsert av resirkulerte materialer, f.eks. bøker produsert av resirkulert papir eller kopper produsert av resirkulert plast.
 • Videresalg av grønne handelsvarer .

Det er selve produktet som blir karakterisert som grønn vare/tjeneste, ikke produksjonsmåten. Eksempel: Selv om det blir brukt fornybar vannkraft i stedet for fossile brensler i produksjonen, må sluttproduktet i seg selv være et grønt produkt, jf. definisjonen ovenfor.

Hva skal dere rapportere?

Foretak som er trukket ut til undersøkelsen, blir spurt om de produserer grønne varer eller tjenester innenfor ulike miljøkategorier, fra energieffektivisering til bevaring av biologisk mangfold.

Dere skal oppgi salgsinntekter fra grønne varer og tjenester, samt eksportinntekter. Hvis foretaket produserer varer eller tjenester i flere miljøkategorier, skal dere fordele salgsinntekter og eksport prosentvis. I mange tilfeller vil denne fordelingen være basert på skjønn.

Til slutt spør vi om hvor mange timeverk/årsverk dere brukte i produksjonen av grønne varer og tjenester.

Foretak som ikke har produksjon av grønne varer og tjenester, skal svare på de innledende spørsmålene om produksjon og sende inn skjemaet.

Dere skal ikke rapportere miljørelatert FoU, siden disse tallene blir hentet fra andre datakilder.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Internasjonal rapportering

SSB har rapporteringsplikt for grønne varer og tjenester (Environmental Goods and Services Sector) til det europeiske statistikkbyrået Eurostat under EU-forordning 691/2011.

Statistikken bidrar til informasjon om miljøet, deriblant trender, hva som blir gjort for å skape et bedre miljø og hvilke drivkrefter som bidrar til endringer.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere kan bruke statistikken for å forstå miljøutfordringene og se utviklingen innenfor ulike næringer, slik at de kan planlegge for framtiden. 

Har foretaket grønne varer og tjenester?

Lurer du fremdeles på om foretakets varer og tjenester blir regnet som grønne, ta kontakt med SSB på e-postadressen gronnevarerogtjenester@ssb.no

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal gi oss en årlig oversikt over hvor mye grønne varer og tjenester som blir produsert i den norske økonomien, og hvordan det bidrar til økonomisk vekst, sysselsetting og eksport.

Tallene kan vi bruke til å måle utviklingen av grønn vekst innen ulike næringer og innen ulike miljøkategorier.

Det er internasjonale rapporteringskrav, les mer om dette nedenfor.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere kan bruke statistikken for å forstå utfordringene og utviklingen av grønn produksjon i norsk næringsliv, og for å kunne planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

 Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

 Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler