371656
371656
innrapportering
2018-12-10T12:59:00.000Z
no

Ikke aktiv

Gjødsling i jordbruket

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for Gjødselundersøkelsen 2018 (RA-0728)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysninger og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne beskrive hvordan gjødselressursene brukes i Norge trenger vi informasjon om

 • hvilke jordbruksvekster som får ulike typer gjødsel
 • hvordan husdyrgjødsel blir lagret
 • hva slags spredeutstyr som blir brukt
 • bruk av gjødsel for et bestemt skifte av en gitt vekst

Foretak som er trukket til undersøkelsen, skal bare svare for bruk av gjødsel på én bestemt vekst 

Dere skal gi detaljert informasjon om gjødsel som er tilført veksten. Vi spør om bruk av gjødsel på det største skiftet av veksten. Opplysningene kan dere hente fra gjødselplanen.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Personen som er registrert som innehaver av foretaket i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene), har automatisk tilgang til skjemaet i Altinn. Denne personen kan gi denne rollen til andre på vegne av foretaket.

Dersom noen andre enn innehaver skal svare for foretaket, må denne få tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging, eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Svarene deres er viktige

Landbruksrådgivningen, departementene, forskere og organisasjonene i landbruket bruker statistikken for å forstå utfordringene i jordbruket og planlegge for framtiden. Dette er blant annet knyttet til kostnader, nyttevurderinger og miljøutfordringer ved bruk av gjødsel.

Hvem skal rapportere?

Det er bare foretak som søkte om produksjonstilskudd i 2018 og som driver jordbruksdrift av en viss størrelse, som er med i undersøkelsen. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i rapporteringsperioden.

Dere har plikt til å rapportere innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

 Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

 

 

 

Kontakt