117630
117630
innrapportering
2013-06-05T12:38:00.000Z
no

Pågår

Forskning og utvikling

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen om forskning og utvikling (RA-0479)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk om næringslivets forskning og utviklingsarbeid (FoU) trenger vi informasjon om blant annet:

 • FoU-aktivitet i foretaket eller ikke
 • antall personer og utførte årsverk knyttet til FoU-aktiviteten
 • kostnader til egenutført FoU
 • kostnader til innkjøpte FoU-tjenester
 • finansiering av FoU-aktiviteten
 • fordeling av FoU-kostnader på bl.a. teknologiområder og tematiske områder
 • salg/leveranser av FoU-tjenester til andre
 • samarbeid med andre om FoU-aktiviteten

Av hensyn til kvaliteten på statistikken er det viktig at alle svarer, også foretak som ikke har utført eller har kjøpt FoU-tjenester.

Videoen nedenfor gir en liten innføring til hva FoU er.

For mer informasjon, se veiledningen som dere finner under arkfanen "Veiledning".

Stillbilde FOU

Svarene deres er viktige

Statistikken gir offentlige myndigheter et viktig informasjonsgrunnlag for å vurdere innrettingen av norsk nærings- og forskningspolitikk. Statistikken blir også brukt av næringslivsorganisasjoner og forskere. Resultater fra undersøkelsen blir rapportert til OECD og EUs statistiske kontor, Eurostat, og inngår i internasjonale sammenligninger.

Undersøkelsen måler kostnader til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, utført med eget personell eller som innkjøpt tjeneste fra andre, og hvordan FoU-aktiviteten er finansiert. I tillegg dekkes andre temaer som type FoU, forskningsområde og samarbeid.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • ansvarlig revisor

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre med rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere spørsmål om roller eller pålogging, kan dere ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler