121917
121917
innrapportering
2021-07-09T15:56:00.000Z
no

Pågår

Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT)

Måleperiodekvartalsvis/ årlig

09.07.21. Korrekt  periodekode (2. kvartal 2021) skal nå ligge riktig i Altinn for rapport 21 for Skadeforsikring. Skjema som angir 3. kvartal 2021, kan bare slettes.

 Fristen nedenfor gjelder kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2021.  

 

Innhold

Formål

FORT er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har hovedansvaret for mottak av alle rapporter vedrørende FORT. Oppgavene fra rapporteringsenhetene danner grunnlag for det løpende tilsyn med norske forsikringsforetak. Videre er rapporteringen et beslutningsunderlag for penge- og kredittpolitikken. Rapporteringen er dessuten grunnlag for offisiell statistikk, utgjør en sentral del av kredittmarkedsstatistikken og nyttes ved internasjonal rapportering.

Oppgavene samles inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (finanstilsynsloven). For å begrense rapportørenes oppgavebyrde er rapporteringen lagt opp som et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentral ­byrå av 21. juni 2019 nr. 32 om (statistikkloven) § 10.

Rapporteringsplikten gjelder alle forsikringsforetak med konsesjon til å drive virksomhet i Norge, herunder norske selskapers filialer i utlandet og delskadekonsern. Det skal avgis oppgaver over rapportørenhetenes virksomhet i Norge. Norske forsikringsforetak med filialer i utlandet skal i tillegg rapportere tall som omfatter den totale virksomheten inklusive utenlandsfilialer. Det skal dessuten gis særskilte rapporter som bare omfatter filialer i utlandet. Skillet mellom rapporteringen for morselskap og utenlandsfilialer er gjort av hensyn til den nasjonale avgrensningen i kredittmarkedsstatistikken.

På disse sidene presenteres alt materiale i forbindelese med FORT. Veiledninger, kodelister, linker og oversikt over klassifikasjonsvariable er lagt ut i pdf-format. Regnearkene er lagt ut i excel-format. Rundskrivene i forbindelse med FORT blir lagt ut på Finanstilsynets hjemmesider.

 

FORT-rapporteringen fra 3. kvartal 2020 og årsrapporteringen 2020

Nyheter/endringer:Rapport 10/50 Kvartalsbalanse

• Ny kode 5.96.00 Leierettigheter. Tidligere underkoder tas bort, dvs. det er ikke lenger nødvendig å fordele leierettighetene på underkodene 10 Investeringseiendommer, 20 Eierbenyttet eiendom, 90 Maskiner, inventar og transportmidler.Rapport 21/20 Kvartalsresultat

• Det er innført nye objektsposter knyttet til 596 Leierettigheter under artene «160 Netto verdiendringer», «170 Netto realisert gevinst/tap» og 571 «Avskrivninger».

 

FORT-rapporteringen fra 4. kvartal 2019 og årsrapporteringen 2019

Nyheter/endringer:

Rapport 20

  • Under både netto verdiendringer og netto realisert gevinst/tap (kode hhv. 160, 170) er det for 2 poster under aksjer åpnet for å levere med sektorkoder som slutter på 8 (tilknytte selskap) og 9 (konsern). Årsaken til endringen er få en entydig link til tilhørende oppstillingsplan-poster for resultatet som omfatter "..datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak" 

Rapport 38

  • Følgende poster er fjernet fra rapporteringen: Balanseopplysninger for filialvirksomhet/ grensekryssende virksomhet og Opplysninger vedrørende ansvarsforsikring innen motorvogn

Månedsrapportering av utlån for 3 livsforsikringsselskaper

Nyheter:

Fom. oktober 2018 skal 3 livsforsikringsselskaper levere månedstall (ikke kvartalsmåneder) for utlån etter utlånstype, porteføljekode og sektor, dvs. tilsvarende detaljgrad som i balansen rapport 10. Dette gjelder Kommunal landspensjonskasse (KLP), Storebrand Livsforsikring og Dnb Livsforsikring.

Frist for innlevering, er 15 dager etter månedens utløp (1. frist 15. november 2018).

  

FORT-rapporteringen fra regnskapsåret 2018 og 1. kvartal 2019

Nyheter/endringer:

Kvartalsrapporteringen 1. kvartal 2019: 

 Rapport 10

  • Andre fordringer – kode 3.75.90 – Andre fordringer ellers. Fra 1. kvartal 2019 er det åpnet for at forsikringsforetakene kan benytte verdsettingskode 10 - virkelig verdi - for andre fordringer ellers i kollektiv- og investeringsvalgporteføljen. Det innebærer at slike fordringer for livsforsikring kan linkes til post 6.4.3 og 8.4.3 i oppstillingsplanen (Utlån og fordringer til virkelig verdi).      
  • Leierettigheter – kode 5.96. Det innføres en ny kode,5.96, for leierettigheter, jf. IFRS 16. Det er egne underkoder for leierettigheter knyttet til investeringseiendommer, eierbenyttet eiendom samt maskiner, inventar og utstyr.
  • Forpliktelser knyttet til leieinntekter – kode 7.89.80. Det innføres en ny kode for forpliktelser knyttet til leierettigheter.

 

 Rapport 21

  • Andre inntekter og kostnader. Det er opprettet nye koder for andre inntekter og kostnader i kodelisten for resultatregnskapet som gjenspeiler endringene i årsregnskapsforskriftene. Kode 8.91 gjelder andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet, mens kode 8.92 gjelder andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet.
  • I kvartalsrapporteringen (fra 1. kvartal 2019) er det anledning til å benytte samleposten 8.91.99 og 8.92.99 for en del av postene som inngår i andre inntekter og kostnader, jf.  paragraf 6-2 i årsregnskapsforskriftene for livsforsikringsforetak skadeforsikringsforetak.       

 Oppdatert veiledningsmateriale ligger ute på SSB's nettsted. 

 

Årsrapporteringen 2018:    

For årsregnskapet 2018 gjelder forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak, fastsatt av Finansdepratemnetet 18. desember 2015, sist endret 20. desember 2018.

Det er opprettet nye koder for andre inntekter og kostnader i kodelisten for resultatregnskapet som gjenspeiler endringene i årsregnskapsforskriftene. Kode 8.91 gjelder andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet, mens kode 8.92 gjelder andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet.

Dokumenter med linker mellom årsregnskapsforskriftene og FORT samt oppdaterte kodelister (rapport 10/50, 20/21 og 11) er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås nettsted, se

http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fort

 

 

Generelt om FORT- rapporteringen

I Altinn vil meldingsboksen til rapportørene oppdateres forløpende. Til hver innlevering (rapport) legges det ved en vedleggsfil, som man får ved utfylling av regnearksmalen. Hvis vedlegget ved innsending er på feil format (Excel-ark godtas ikke) eller det er angitt feil periode, vil rapporten bli avvist.

For hver rapport som går ut fra Altinn, vil rapportøren få kvittering på e-post etter et par minutter og hvor det listet ut automatisk feilkontroller inkl. kodefeil (hvis de slår ut). På grunn av feilkontroller mellom rapportene, så vil kvittering på rapport 21 betinge at rapport 10 er sendt inn. Kvitteringer på rapport 11 vil først bli sendt etter at rapport 21 er sendt inn. For at kvittering kan bli sendt er det viktig at e-postadressen i Altinn oppgis korrekt.

Det er lagt ut en feilkontrolliste hvor feilkontrollene og årsaken til at de slår ut blir forklart.

Forskrifter:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1824?q=livsforsikring

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1775?q=skadeforsikring 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder