Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

121917
121917
innrapportering
2018-06-12T08:40:00.000Z
no

Ikke aktiv

Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT)

Måleperiodekvartalsvis/ årlig

Regneaksmaler fom. 2016 finnes nå bare under fanen "Veiledninger". Rapporteringsfristen for kvartalsrapporteringen for FORT er som tidligere 30 dager etter kvartalets utløp og IKKE 20 dager som det står i varslet/RA-nr. i Altinn. For år er innrapporteringsfristen 15. april.

Innhold

Formål

FORT er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har hovedansvaret for mottak av alle rapporter vedrørende FORT. Oppgavene fra rapporteringsenhetene danner grunnlag for det løpende tilsyn med norske forsikringsforetak. Videre er rapporteringen et beslutningsunderlag for penge- og kredittpolitikken. Rapporteringen er dessuten grunnlag for offisiell statistikk, utgjør en sentral del av kredittmarkedsstatistikken og nyttes ved internasjonal rapportering.

Oppgavene samles inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (finanstilsynsloven). For å begrense rapportørenes oppgavebyrde er rapporteringen lagt opp som et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentral ­byrå av 16. juni 1989 nr. 54 om (statistikkloven) § 3-2.

Rapporteringsplikten gjelder alle forsikringsforetak med konsesjon til å drive virksomhet i Norge, herunder norske selskapers filialer i utlandet og delskadekonsern. Det skal avgis oppgaver over rapportørenhetenes virksomhet i Norge. Norske forsikringsforetak med filialer i utlandet skal i tillegg rapportere tall som omfatter den totale virksomheten inklusive utenlandsfilialer. Det skal dessuten gis særskilte rapporter som bare omfatter filialer i utlandet. Skillet mellom rapporteringen for morselskap og utenlandsfilialer er gjort av hensyn til den nasjonale avgrensningen i kredittmarkedsstatistikken.

På disse sidene presenteres alt materiale i forbindlese med FORT. Veiledninger, kodelister, linker og oversikt over klassifikasjonsvariable er lagt ut i pdf-format. Regnearkene er lagt ut i excel-format. Rundskrivene i forbindelse med FORT blir lagt ut på Finanstilsynets hjemmesider.

FORT-rapporteringen fra regnskapsåret 2017 og 1. kvartal 2018

Nyheter/endringer:

Kvartalsrapporteringen 1. kvartal 2018: 

Rapport 10: Gjort visse tekstlige endringer, samt at postene for egenbeholdning av ansvarlig lånekapital er tatt ut.

Rapport11: Gjort visse tekstlige endringer, samt at følgende poster er tatt ut av rapporteringen:

- Hele artpost 38. Kapitaltransaksjoner mv. med utlandet

- Hele artpost 41. Verdipapirbeholdninger og markedsrisiko for livsforsikringsforetak og for skadeforsikringsforetak med forvaltningskapital over 1 mrd. kr.

- Deler av artpost 40: Børsnoterte aksjer, ekskl aksjer i eiendomsselskaper (kode 040.136.27) og Børsnoterte aksjer i eiendomsselskaper (kode 040.136.27)

Oppdatert veiledningsmateriale ligger ute på SSB's nettsted. 

 

Årsrapporteringen 2017: ingen endringer i forhold til år  2016   

Nye regnearksmaler, kodelister og linkedokumenter for skadeforsikring- og livsforsikringsforetak er tilpasset henholdsvis forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015.

Dokumenter med linker mellom årsregnskapsforskriftene og FORT samt oppdaterte kodelister (rapport 10/50, 20/21 og 11) er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås nettsted, se

http://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/fort

 

 

Generelt om FORT- rapporteringen

I Altinn vil meldingsboksen til rapportørene oppdateres forløpende. Til hver innlevering (rapport) legges det ved en vedleggsfil, som man får ved utfylling av regnearksmalen. Hvis vedlegget ved innsending er på feil format (Excel-ark godtas ikke) eller det er angitt feil periode, vil rapporten bli avvist.

For hver rapport som går ut fra Altinn, vil rapportøren få kvittering på e-post etter et par minutter og hvor det listet ut automatisk feilkontroller inkl. kodefeil (hvis de slår ut). På grunn av feilkontroller mellom rapportene, så vil kvittering på rapport 21 betinge at rapport 10 er sendt inn. Kvitteringer på rapport 11 vil først bli sendt etter at rapport 21 er sendt inn. For at kvittering kan bli sendt er det viktig at e-postadressen i Altinn oppgis korrekt.

Det er lagt ut en feilkontrolliste hvor feilkontrollene og årsaken til at de slår ut blir forklart.

Forskrifter:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1824?q=livsforsikring

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1775?q=skadeforsikring 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder