213733
213733
innrapportering
2015-01-08T09:44:00.000Z
no

Pågår

Fjernvarme og fjernkjøling

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått melding i Altinn om at dere har fått et skjema fra Statistisk sentralbyrå (SSB) angående rapportering av Fjernvarme og fjernkjøling (RA-0232)?

Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk over fjernvarme- og fjernkjølevirksomhet i Norge trenger vi informasjon om blant annet:

  • produksjon, kjøp og salg av fjernvarme (damp og varmtvann) og fjernkjøling
  • leveranser av fjernvarme og fjernkjøling til ulike kundegrupper
  • brenselforbruk i produksjonsprosessen
  • produksjon av fjernvarme og fjernkjøling etter type produksjonsanlegg
  • tekniske og økonomiske hovedtall som investeringer, inntekter, kostnader og distribusjonsnett

Vær oppmerksom på at en endring fra tidligere er at undersøkelsen nå skal besvares for foretaket samlet. Om det er flere fjernvarme- eller fjernkjølevirksomheter i samme foretak, så må tallene for disse summeres og rapporteres samlet.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under Dokumenter i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever rollen «Utfyller/Innsender». For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge fjernvarmevirksomheten i Norge. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i fjernvarmebransjen og planlegge for framtiden. Opplysningene vil bli sendt til NVE.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

 Dere har plikt til å svare innen fristen

Opplysningene samles inn av SSB på vegne av NVE i henhold til lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Statistisk sentralbyrå vil i henhold til lov av 21 juni 2019 nr 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending. NVE vil også iverksette vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven §§ 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt