117690
117690
innrapportering
2018-02-06T10:07:00.000Z
no

Ikke aktiv

Regnskapsstatistikk for finansielle holdingselskaper

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Oppgaveinnhentingen har sin bakgrunn i at SSB, i tråd med internasjonale anbefalinger, har som målsetting å dekke alle typer finansielle foretak i nasjonalregnskapet og i kredittmarkedsstatistikken. Dataene som samles inn vil bli benyttet til tilsyn, samt inngå i aggregert form i nasjonalregnskapet og i den løpende publiseringen av kredittmarkedsstatistikk fra SSB.

Regnskapsstatistikk for finansielle holdingselskaper

Statistisk sentralbyrå (SSB) innhenter i samarbeid med Finanstilsynet regnskapsoppgaver for finansielle holdingselskaper. Oppgavene innhentes med hjemmel i lov om tilsyn for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956.

Årsrapporteringen til Statistisk sentralbyrå omfatter:

Lenker til skjema og sektorliste ligger tilgjengelig i høyre marg.

● Skjema 1: Årsresultatregnskap.

● Skjema 2: Årsbalanse.

● Skjema 3: Spesifikasjon av verdipapirer fratrukket short-posisjoner til markeds- eller pålydende verdi og utlån etter institusjonell sektor per 31. desember.

For å fylle ut skjema 3 "Spesifikasjon av verdipapirer" kan følgende hjelpemidler benyttes:

Enhetsregisteret skal inneholde korrekt informasjon om alle registreringspliktige enheter, bl.a. organisasjonsnummer, navn, adresse, sektorkode og næringskode.

● Sektorlister tilgjengelig som Excel-fil i høyre marg av denne internettsiden.

Frist årsrapportering:

Skjemaene med årsrapportering sendes SSB innen 31. mars.

I tillegg til årsrapporteringen skal selskapene sende ett eksemplar av årsoppgjør/årsberetning og revisjonsberetning .

For den regnskapsmessige vurderingen av balanse- og resultatpostene henvises det til aksjeloven, regnskapsloven og til relevante forskrifter, jf. Kredittilsynets rundskriv "Forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike" og "Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper".

 

Innsendelse av rapporteringene

SSB oppfordrer rapportørene til å sende rapporteringene til følgende e-post adresse: kreditt250@ssb.no .

Vi gjør oppmerksom på at oppgavegiver har ansvaret ved oversendelse av data til SSB. Ved henvendelse til SSB kan man få oppgitt passord for regnearket som benyttes til rapportering. Filene med oppgavene må da sendes som vedlegg til e-posten, og filnavnet må gjenspeile hva filen inneholder. I SSB er dataene undergitt taushetsplikt.

Vi minner om at selskapene også skal sende ett eksemplar av årsoppgjør/årsberetning og revisjonsberetning i forbindelse med årsrapporteringen.

Skjema og trykt regnskap sendes:

Statistisk sentralbyrå

Seksjon for finansielle foretak

P.b. 8131 Dep.

0033 Oslo

Kontakt

Andre nettsteder